Trà Vinh xây dựng và nhân rộng các mô hình, dự án giảm nghèo

UBND tỉnh Trà Vinh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh, với mục tiêu phấn đấu phấn đấu giảm 50% số hộ nghèo và hộ cận nghèo so với đầu kỳ theo chuẩn nghèo đa chiều của quốc gia.

Tra Vinh xay dung va nhan rong cac mo hinh, du an giam ngheo hinh anh 1 Trao Bằng khen của UBND thành phố Trà Vinh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN

Theo kế hoạch, tổng nguồn vốn của tỉnh dành thực hiện cho Chương trình giảm nghèo bền vững trong 5 năm hơn 278,3 tỷ đồng; trong đó vốn từ ngân sách Trung ương hơn 214 tỷ đồng, ngân sách địa phương hơn 32 tỷ đồng, số tiền còn lại được huy động từ các nguồn hợp pháp khác.

Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn cho biết, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tỉnh sẽ tập trung xây dựng và nhân rộng các mô hình, dự án giảm nghèo; hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, khởi sự kinh doanh nhằm tạo sinh kế, việc làm, thu nhập bền vững cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Tỉnh phấn đấu khoảng 80% người có khả năng lao động, có nhu cầu thuộc hộ nghèo được hỗ trợ nâng cao năng lực, đổi mới phương thức, kỹ thuật sản xuất về nông, lâm, ngư nghiệp để tăng thu nhập; hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo có ít nhất một thành viên trong độ tuổi lao động có việc làm bền vững.

Cùng với đó, người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo nếu có nhu cầu sẽ được hỗ trợ kết nối, tư vấn định hướng nghề nghiệp, hỗ trợ tìm việc làm, với chỉ tiêu được đề ra có tối thiểu 1.600 người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được kết nối việc làm thành công; 100% người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ tham gia bảo hiển y tế; tỷ lệ trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đi học đúng độ tuổi đạt 90%; tỷ lệ người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo qua đào tạo đạt 60%, trong đó có bằng cấp chứng chỉ đạt 25%.

Tra Vinh xay dung va nhan rong cac mo hinh, du an giam ngheo hinh anh 2Trao Bằng khen của UBND thành phố Trà Vinh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN

Tỉnh Trà Vinh còn hỗ trợ cho khoảng 2.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo trở lên được hỗ trợ nhà ở ổn định, có khả năng chống chịu tác động của thiên tai, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống; có 90% hộ nghèo, hộ cận nghèo sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh và có 90% hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu được tiếp tục sử dụng các dịch vụ viễn thông, internet…

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn, kết quả rà soát theo chuẩn nghèo đa chiều cuối năm 2021, toàn tỉnh có 10.207 hộ nghèo, chiếm 3,56% so tổng số hộ dân cư toàn tỉnh và 17.215 hộ cận nghèo, chiếm 06% tổng số hộ dân cư toàn tỉnh. Toàn tỉnh có 6.478 hộ dân tộc Khmer nghèo, chiếm 7,19% so với tổng số hộ dân tộc Khmer và 8.997 hộ cận nghèo dân tộc Khmer, chiếm 52,26% so với tổng số hộ cận nghèo toàn tỉnh.

Việc thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững, tỉnh đề cao kết quả mang lại là hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo, đảm bảo hỗ trợ hộ nghèo vươn lên nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần hoàn thành các mục tiêu về giảm nghèo của tỉnh. Cụ thể, tỉnh phấn đấu giai đoạn 2021-2025, duy trì mức giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 0,5%/năm (hộ nghèo dân tộc Khmer giảm trên 01%/năm) và tỷ lệ hộ cận nghèo giảm bình quân 01%/năm theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia. Tỉnh thực hiện toàn diện, hiệu quả các cơ chế, chính sách để giúp hộ nghèo ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất, tinh thần.

Phúc Sơn

Tin liên quan

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn góp phần giảm nghèo bền vững ở Bến Tre

Sau 10 năm triển khai Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 5/11/2012 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn, tỷ lệ lao động nông thôn ở Bến Tre có việc làm sau học nghề tăng cao. Qua đó, giúp lao động nông thôn có thêm sinh kế, tăng thu nhập, thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững.Đề xuất