Báo ảnh Dân tộc và Miền núi là đơn vị trực thuộc Thông tấn xã Việt Nam, thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi về các lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh, quốc phòng bằng tiếng Việt và các ngôn ngữ dân tộc thiểu số có chữ viết.

Báo ảnh Dân tộc và Miền núi có tôn chỉ, mục đích là sử dụng bài viết và chủ yếu là hình ảnh để thông tin chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo nhằm tăng cường và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc; phản ánh thành tựu đổi mới của đất nước, vùng dân tộc; đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch; góp phần bảo tồn và phát triển tiếng nói, chữ viết và bản sắc văn hoá của các dân tộc thiểu số.