Xây dựng Bộ tiêu chí quốc gia về thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Ngày 29/1, tại thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng), Ban chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tổ chức Hội thảo lấy ý kiến xây dựng Bộ tiêu chí quốc gia về thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và đề án “Truyền thông về phát triển văn hóa cơ sở đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”. Dự hội thảo có đại diện Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Liên đoàn Lao động, các báo, đài của 32 tỉnh, thành phố phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào) .

Theo Ban chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Bộ tiêu chí quốc gia đang được xây dựng và sẽ ban hành tới đây là căn cứ để sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn công nhận các danh hiệu thi đua trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; kiểm tra, công nhận xã, phường, thị trấn, quận, huyện, thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh đạt chuẩn quốc gia về thực hiện phong trào; đánh giá, xếp loại hoạt động của Ban chỉ đạo các cấp. Bộ tiêu chí quốc gia sẽ được điều chỉnh phù hợp với sự phát triển phong trào ở các địa phương.

Đề án “Truyền thông về phát triển văn hóa cơ sở đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030” đang được xây dựng, mục tiêu tổng quát là tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền, nhằm cung cấp thông tin, quảng bá về văn hóa cơ sở, định hướng dư luận xã hội; cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân trong cả nước, nhất là ở cơ sở, thi đua thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển văn hóa cơ sở; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của các địa phương và của cả nước trong giai đoạn từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Đề xuất