Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo

Theo dự thảo, Đề án đặt mục tiêu đến năm 2020, trên 90% đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới, hải đảo được tuyên truyền, vận động thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và tham gia xây dựng nông thôn mới…
Đề án xác định đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức, xác định rõ vị trí, vai trò và ý thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với công tác tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới, hải đảo; Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho đồng bào và các lực lượng ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới, hải đảo về bảo vệ chủ quyền quốc gia, giữ vững an ninh biên giới, hải đảo; quản lý và khai thác bền vững tài nguyên, môi trường, sinh thái…

Đề xuất