Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đắk Nông thực hiện hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Ngọc Minh - TTXVN

Trong nhiệm kỳ mới, MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Nông tiếp tục thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, phát huy quyền làm chủ, giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Nông đặc biệt quan tâm đến những khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và vùng người đồng bào dân tộc thiểu số.

Hàng năm, MTTQ các cấp sẽ chủ trì tổ chức 3-5 cuộc giám sát, phối hợp; từng cấp Mặt trận tổ chức việc góp ý dự thảo văn bản do cấp ủy, chính quyền đề nghị và tổ chức ít nhất 5 cuộc đối thoại. MTTQ các cấp phát huy vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật đến mọi tầng lớp nhân dân...

Các Ủy viên nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội. Ảnh: Ngọc Minh – TTXVN

Nhiệm kỳ qua, MTTQ tỉnh Đắk Nông đã tăng cường tập huấn, bồi dưỡng cán bộ làm công tác Mặt trận tại cơ sở nhằm nâng cao chất lượng Ban công tác Mặt trận khu dân cư. Ban công tác Mặt trận ở các khu dân cư đã thể hiện được vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động nhân dân đăng ký, bình bầu danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”. Ban công tác thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy những mặt tích cực, khắc phục những hạn chế, thiếu sót để các danh hiệu văn hóa đã được công nhận đảm bảo đúng thực chất, cổ vũ tinh thần vì cộng đồng, xây dựng tình làng nghĩa xóm trong khu dân cư. Nhờ vậy, phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” đã trở thành một hoạt động thiết thực trong đời sống nhân dân tỉnh Đắk Nông, tác động tích cực tới nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh trật tự tại địa phương.

MTTQ các cấp tỉnh Đắk Nông đã thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm trong việc đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Thông qua việc tiếp công dân, cơ quan Mặt trận đã nắm được tâm tư, nguyện vọng và yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết và trả lời công dân góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận.

Hiện nay, tỉnh Đắk Nông có 71 Ban Thanh tra nhân dân và 71 Ban giám sát đầu tư cộng đồng hoạt động hiệu quả và nề nếp. Các đơn vị này đã tổ chức 142 cuộc giám sát, kiến nghị giải quyết 18 vụ việc, chuyển cấp thẩm quyền giải quyết đạt tỷ lệ 90%; các tổ hòa giải tại cơ sở đã tham gia hòa giải hơn 2.500 vụ việc và tỷ lệ hòa giải thành đạt 80%. Công tác giám sát và hòa giải đã nâng cao vai trò của cơ quan Mặt trận tại địa phương, góp phần giữ gìn sự đoàn kết cộng đồng và phòng ngừa việc vi phạm pháp luật, hạn chế đơn thư khiếu nại, khiếu kiện, tiết kiệm thời gian, chi phí của cơ quan nhà nước và nhân dân.
Ngọc Minh

Đề xuất