Lễ hội xuống đồng mùa Xuân ở Trung Quốc

Người dân tham gia Lễ hội xuống đồng mùa Xuân ở Sơn Nam, Trung Quốc.
Ảnh: THX/TTXVN

 
Người dân xới đất trong Lễ hội xuống đồng mùa Xuân ở Sơn Nam, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN
 
 Người dân tham gia Lễ hội xuống đồng mùa Xuân ở Sơn Nam, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN
 
Người dân xới đất trong Lễ hội xuống đồng mùa Xuân ở Sơn Nam, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN
 
Người dân gieo hạt trong Lễ hội xuống đồng mùa Xuân ở Sơn Nam, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

THX/TTXVNĐề xuất