Trang bị phòng xét nghiệm container lưu động phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19

Văn phòng Chính phủ có công văn số 3437/VPCP-KTTH gửi các Bộ: Y tế, Tài chính, Quốc phòng, Công an, về việc trang bị phòng xét nghiệm lưu động phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, xét đề nghị của Bộ Y tế tại văn bản số 4166/BYT-KHTC ngày 21/5/2021 về trang bị phòng xét nghiệm lưu động phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái có ý kiến như sau: Bộ Y tế chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm định chất lượng Phòng xét nghiệm container lưu động đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn chuyên môn, bảo đảm an toàn, hiệu quả; chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ: Y tế, Quốc phòng Công an thẩm định dự toán và báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ trước ngày 28/5/2021 về việc bổ sung kinh phí cho các bộ để triển khai thực hiện theo đúng quy định.

TTXVN

Tin liên quan


Đề xuất