Cây chè Yên Sơn giúp đồng bào giảm nghèo bền vững

Toàn huyện hiện có gần 3.000 ha chè, cho năng suất bình quân 86,2 tạ/ha/năm.
 
Người dân xã Mỹ Bằngthu hoạch chè

Để nâng cao chất lượng cây chè, huyện đã triển khai dự án “Hỗ trợ nông dân trồng và cải tạo thâm canh chè già cỗi” tại 4 xã: Tứ Quận, Nhữ Hán, Nhữ Khê, Mỹ Bằng với tổng diện tích trên 47 ha, đảm bảo quy trình sạch từ khâu chăm sóc, thu hái đến khi ra sản phẩm chè khô…

Cán bộ nông nghiệp huyện Yên Sơn tư vấn phương pháp ươm chè giống cho đồng bào

Cây chè Yên Sơn đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện xuống còn 4,07%.

Cây chè đã góp phần tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho nhiều lao động địa phương

Yên Sơn hiện có gần 3.000 ha chè, năng suất bình quân đạt 86,2 tạ/ha/năm


 

 

Đề xuất