Ủy ban Dân tộc tổng kết công tác năm 2019 và định hướng triển khai nhiệm vụ năm 2020

Năm 2019, công tác dân tộc được thực hiện trong bối cảnh kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, đạt và vượt nhiều chỉ tiêu kế hoạch; vùng dân tộc thiểu số và miền núi cơ bản ổn định.Tuy nhiên, ngân sách Nhà nước vẫn còn khó khăn trong việc bố trí nguồn lực thực hiện các chính sách dân tộc; bên cạnh đó, thiên tai, dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, xảy ra ở nhiều nơi đã ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo báo cáo tổng kết của Ủy ban Dân tộc, năm vừa qua, Ủy ban Dân tộc đã bám sát các nghị quyết, kết luận của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các quyết định, chỉ thị và sự chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ, kịp thời ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Hoàng Hải 

Ủy ban Dân tộc đã tích cực thực hiện chức trách, nhiệm vụ, tích cực tham mưu cho Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc. Trong đó, tham mưu cho Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ về Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW và 25 năm thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW về một số công tác ở vùng dân tộc Mông; trên cơ sở đó tham mưu Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 65-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về công tác dân tộc trong tình hình mới. Ủy ban Dân tộc tham mưu Chính phủ trình Quốc hội ban hành Nghị quyết số 88/2019/QH14 phê duyệt Đề án Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Đây là lần đầu tiên Quốc hội có Nghị quyết mang tính tổng thể và đề ra giải pháp quan trọng mang tính đột phá nhằm tập trung nguồn lực phát triển toàn diện, bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Ủy ban Dân tộc cũng thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; tăng cường quản lý, chỉ đạo thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc tại các địa phương để đảm bảo các chương trình, dự án, chính sách dân tộc tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Ủy ban Dân tộc đã phối hợp với Tổng cục Thống kê tổ chức điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số để làm căn cứ hoạch định chủ trương, đường lối, chiến lược về công tác dân tộc và xây dựng chính sách dân tộc. Tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ III năm 2019 và Lễ Tuyên dương 120 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2019…

 Nhờ thực hiện tốt các chính sách dân tộc, đời sống bà con đồng bào dân tộc thiểu số đã dần ổn định hơn. Ảnh: Nam Sương - TTXVN

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh: Những kết quả Ủy ban Dân tộc đã đạt được trong năm 2019, đặc biệt là điểm nhấn, dấu mốc lịch sử trong công tác dân tộc, như tham mưu cho Ban Chỉ đạo Trung ương tổ chức Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về công tác dân tộc và 25 năm thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW về một số công tác ở vùng dân tộc Mông; trên cơ sở đó tham mưu Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 65-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về công tác dân tộc trong tình hình mới, tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội phê duyệt Đề án Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2030...

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc lưu ý triển khai những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020: Thực hiện tốt công tác tham mưu Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng các chính sách, chương trình, dự án thực hiện tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Thực hiện tích hợp các chính sách có cùng lĩnh vực, đối tượng, nội dung, địa bàn để tránh chồng chéo chính sách; Xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo chất lượng, tiến độ trình Chính phủ và Quốc hội ban hành thực hiện; tổ chức thành công Đại hội Đại biểu các DTTS toàn quốc lần thứ II; tiếp tục đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chính sách dân tộc trong năm 2020; tăng cường nắm tình hình địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, không để xảy ra các điểm “nóng”, vụ việc nổi cộm phát sinh…

Hoàng Hải

Đề xuất