Nghệ An: Tạo hướng đi bền vững cho sản vật của đồng bào miền núi Quế Phong

 Các sản phẩm mây, tre đan truyền thống đã tạo thêm việc làm và thu nhập cho nhiều hộ gia đình. 

Trước thực trạng này, huyện Quế Phong đã tăng cường quảng bá giá trị các sản vật địa phương; kết nối với các địa phương, doanh nghiệp để tiêu thụ sản phẩm cho bà con; mở các gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm tiêu biểu tạo hướng đi mới cho sản vật của đồng bào ra tới thị trường một cách bền vững, giúp người dân yên tâm làm ra nhiều sản phẩm hàng hóa tăng thêm thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo.

Các sản phẩm từ nghề dệt thổ cẩm truyền thống đã tạo thêm việc làm và thu nhập cho nhiều hộ gia đình.

 Người dân và du khách lựa chọn và mua những sản vật nổi tiếng của đồng bào Quế Phong. 

Người dân và du khách lựa chọn và mua những sản vật nổi tiếng của đồng bào Quế Phong. 

Các sản phẩm mây, tre đan truyền thống đã tạo thêm việc làm và thụ nhập cho nhiều hộ gia đình.


 

 

Đề xuất