Hải Dương chú trọng sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa

 Cải tạo đường giao thông nội đồng tại huyện Kinh Môn. 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại Hải Dương đạt nhiều kết quả tích cực: bình quân chung toàn tỉnh đạt 15,6 tiêu chí/xã; đã có 86 xã đạt đủ 19 tiêu chí nông thôn mới. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn được nâng lên rõ rệt.

Chăm sóc diện tích chuyên canh cam tại xã Thất Hùng, huyện Kinh Môn. 

 Thu hoạch ổi giống mới tại huyện Kinh Môn. 

Chăm sóc diện tích trồng hành tại vùng chuyên canh xã An Phụ, huyện Kinh Môn. 

Chăm sóc diện tích trồng hành tại vùng chuyên canh huyện Kinh Môn. Huyện phấn đấu đạt nông thôn mới trong năm 2017. 

Chăm sóc diện tích trồng hành tại vùng chuyên canh huyện Kinh Môn. Huyện phấn đấu đạt nông thôn mới trong năm 2017. 

Diện tích trồng cam của một gia đình tại xã Thất Hùng, huyện Kinh Môn.

Chăm sóc diện tích trồng cam tại xã Thất Hùng, huyện Kinh Môn.

: Chăm sóc diện tích trồng cam tại xã Thất Hùng, huyện Kinh Môn. 


 


 

Đề xuất