Đắc Đoa nỗ lực giảm nghèo

Mô  hình  trồng  chanh dây loại cây trồng mới đang  được  phát  triển mạnh,  nhiều  hộ  đồng bào có thu nhập cao. Bên cạnh đó, phong trào  xây  dựng  nông thôn  mới  ở  Đắk  Đoa cũng đang chuyển biến rõ  rệt.
 
Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đã góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển.

Cùng  với  sự hỗ  trợ  của  Nhà  nước, đồng bào đã tham gia xây  dựng  đường  giao thông  nông  thôn,  hệ thống  nước  sinh  hoạt, trường  học,  trạm  xá, nhà vệ sinh… Đến nay, toàn huyện đã có 2 xã là  Tân  Bình  và  Nam Yang  được  công  nhận đạt chuẩn quốc gia về xây  dựng  nông  thôn mới.

Đưa cồng chiêng vào giảng dạy trong các trường học trên địa bàn huyện.

Nhờ  sự  nỗ  lực  vươn lên  của  toàn  huyện,  tỷ lệ hộ nghèo ở Đắk Đoa đã giảm mạnh, còn 14%.

Gia đình anh HNich, dân tộc Bahnar, ở làng KTăng, xã K’Dang nhờ được vay vốn để cải tạo vườn cà phê nên đã thoát nghèo.

.
Thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới, huyện Đắk Đoa đã ưu tiên xây dựng cơ sở hạ tầng tạo điều kiện cho sản xuất phát triển.


Hồ tiêu là một trong những cây trồng đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho đồng bào dân tộc ở huyện Đắk Đoa.


Huyện Đắk Đoa luôn chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục cho con em đồng bào dân tộc.


Trao đổi kinh nghiệm trồng cây chanh dây, một trong những loại cây đem lại hiệu quả kinh tế cao cho đồng bào ở huyện Đắk Đoa.


Nghề dệt thổ cẩm được duy trì và phát triển mạnh, không những gìn giữ được bản sắc văn hóa của đồng bào mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động nông nhàn

 


Đề xuất