Bạc Liêu: Tập trung xuống giống gần 60.000 ha lúa hè thu

 Diện tích lúa hè thu vừa xuống giống tại huyện Vĩnh Lợi. 

 

Nông dân huyện Vĩnh Lợi làm đất gieo cấy lúa hè thu

 

Nông dân huyện Vĩnh Lợi làm đất gieo cấy lúa hè thu

 

Từ nay đến 15/6/2016, nông dân tỉnh Bạc Liêu sẽ tập trung xuống giống gần 60.000 ha lúa vụ hè thu 2016. 

 

Nông dân tỉnh Bạc Liêu đưa cơ giới vào làm đất gieo cấy 

 

 Nông dân tỉnh Bạc Liêu đưa cơ giới vào làm đất gieo cấy lúa hè thu.

 Đề xuất