Trung tâm thủy sản Thái Nguyên mỗi năm cung ứng trên 20 triệu con cá giống

Trung tâm đang thực hiện việc mở rộng các cơ sở sản xuất giống thủy sản để đáp ứng cơ bản nhu cầu giống thủy sản trong tỉnh, nhất là cá giống có năng suất, chất lượng cao, phù hợp với phương thức nuôi trồng thủy sản tại địa phương như: chép lai, rô phi đơn tính, diêu hồng, trắm đen, cá lăng…
 
Sản xuất cá giống tại Trạm giống thủy sản Cù Vân, huyện Đại Từ. 

 

 Sản xuất cá giống tại Trạm giống thủy sản Cù Vân, huyện Đại Từ. 

 

Kiểm tra kỹ thuật cá giống tại Xí nghiệp thủy sản Núi Cốc. 

 

Chăm sóc ao cá giống tại Trạm giống thủy sản Cù Vân, huyện Đại Từ.

 Đề xuất