Tây Ninh: Nhiều cánh đồng mía chuẩn bị mùa vụ mới

Trong tổng số gần 22.000 ha, có gần 7.000 ha mía có thời gian khai thác trên 4 năm người dân phải trồng lại mới, còn lại mía có thời gian khai thác chỉ mới từ 1- 2 năm được chăm sóc lại gốc.

Nông dân trồng mía ở xã Ninh Điền, huyện Châu Thành làm đất trồng lại mía mới cho niên vụ mía 2016-2017.

 

 Nông dân trồng mía ở xã Ninh Điền, huyện Châu Thành làm đất trồng lại mía mới cho niên vụ mới.

 

 Nông dân trồng mía ở xã Ninh Điền, huyện Châu Thành chăm sóc lại gốc mía. 

 Đề xuất