Tăng cường tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19

Tăng cường tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19

Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến rất phức tạp tại nhiều địa phương, để thực hiện hiệu quả Kết luận số 07-KL/TW ngày 11/6/2021 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội, Điện khẩn ngày 21/7/2021 của Thường trực Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và hướng dẫn của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới, Bộ Tư pháp vừa có đề nghị tổ chức pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, đơn vị tham mưu công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các đoàn thể trung ương và Sở Tư pháp các địa phương tiếp tục quan tâm tăng cường triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19.

Tăng cường tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19 ảnh 1
 

Theo đó, các đơn vị bám sát các nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống dịch bệnh đã được Bộ Tư pháp, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương hướng dẫn. Nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với điều kiện, tình hình phòng, chống dịch bệnh của bộ, ngành, đoàn thể, địa phương và hướng dẫn của các cơ quan chức năng, trong đó tập trung phổ biến các quy định về cách ly y tế; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống dịch bệnh; tình hình thi hành pháp luật và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống COVID-19 đang gây bức xúc dư luận xã hội; nội dung chính sách, pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp, an sinh xã hội, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (giảm thuế, giảm giá một số mặt hàng, dịch vụ thiết yếu như: điện, nước, viễn thông…).

Để hỗ trợ các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương triển khai nhiệm vụ nêu trên, Bộ Tư pháp đã biên soạn, tổng hợp một số tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật, tài liệu tham khảo khác liên quan phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19 (tài liệu hỏi đáp pháp luật, infographic, video clips…) và đã đăng tải trên Trang Thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp (tại địa chỉ: https://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/hoat-dong-pgbdpltw.aspx?ItemID=1364).

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Tư pháp (qua Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật. điện thoại: 024.62739468) để phối hợp tháo gỡ kịp thời.

PV

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm