Ngân hàng Chính sách Xã hội gắn tăng trưởng với chất lượng tín dụng

Quang cảnh hội nghị

Hoàn thành 71% kế hoạch tăng trưởng

Trong 6 tháng đầu năm 2017, nguồn vốn của NHCSXH đã đáp ứng kịp thời nhu cầu giải ngân các chương trình tín dụng chính sách, công tác củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng được chú trọng; các công tác kiểm tra, tổ chức cán bộ, đào tạo, kế toán và quản lý tài chính, truyền thông, văn phòng, đơn giản hóa thủ tục hành chính được quan tâm thực hiện tốt.

Đến ngày 30/6/2017, tổng nguồn vốn hoạt động đạt trên 173 nghìn tỷ đồng, tăng 13.816 tỷ đồng so với cuối năm 2016. Trong đó, nguồn vốn nhận ủy thác từ địa phương đạt 8.112 tỷ đồng, chiếm 4,6% tổng nguồn vốn; huy động vốn của các tổ chức kinh tế, cá nhân và dân cư là 8.335 tỷ đồng, tiền gửi tiết kiệm thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn 6.101 tỷ đồng.

Tổng dư nợ các chương trình tín dụng đến nay đạt 166.426 tỷ đồng, tăng 5,8% so với cuối năm 2016; trong đó, dư nợ tín dụng thực hiện theo chỉ tiêu kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao đạt 148.960 tỷ đồng, hoàn thành 71% kế hoạch, với gần 6,8 triệu người nghèo và các đối tượng chính sách còn dư nợ, dư nợ bình quân 25 triệu đồng/hộ.

Chất lượng tín dụng chính sách không ngừng được củng cố, nâng cao. Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh hiện nay chỉ chiếm 0,82% tổng dư nợ, trong đó nợ quá hạn chiếm tỷ lệ 0,43%.

Nỗ lực bảo đảm cả chất và lượng

Để hoàn thành kế hoạch tăng trưởng được Thủ tướng Chính phủ giao, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng yêu cầu các chi nhánh chủ động khai thác, huy động nguồn lực từ địa phương để bổ sung vốn cho vay các đối tượng trên địa bàn; Tiếp tục tham mưu cho các cấp, các ngành tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 401 của Thủ tướng Chính phủ, trọng tâm tham mưu cấp bổ sung vốn điều lệ, vốn cho vay các chương trình tín dụng chính sách và nguồn vốn ủy thác; Phối hợp với chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn rà soát, thống kê nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách để xây dựng kế hoạch tín dụng năm 2018, tham mưu cho HĐND bố trí nguồn lực hỗ trợ; Cùng với đó, tổ chức giải ngân kịp thời đáp ứng nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng theo kế hoạch được giao năm 2017.

Doanh số cho vay trong 6 tháng đầu năm 2017 đạt hơn 31 nghìn tỷ đồng với gần 1,2 triệu lượt người nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn. Vốn tín dụng chính sách góp phần hỗ trợ và tạo việc làm cho trên 105 nghìn lao động, trong đó gần 1,5 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp gần 11,8 nghìn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; xây dựng trên 714 nghìn công trình cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; xây dựng gần 9,6 nghìn căn nhà ở cho hộ nghèo...

Cuối cùng, Tổng Giám đốc lưu ý các đơn vị tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về các chính sách tín dụng của Đảng và Nhà nước đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác do NHCSXH thực hiện.
Theo NHCSXH

Đề xuất