Hội thảo" Sinh hoạt Phật giáo trong đồng bào các dân tộc Tây Nguyên"

Quang cảnh buổi hội thảo. Ảnh: Dương Giang- TTXVN

Tại cuộc hội thảo, trên cơ sở phân tích bối cảnh tình hiện nay, các Hòa thượng, Tăng ni, các phật tử, học giả đã trao đổi, đề xuất các giải pháp phát triển Phật giáo có chất lượng và bền vững tại khu vực Tây Nguyên. Trước hết, các Tăng ni phải trưởng dưỡng đạo tâm, đoàn kết hòa hợp, thống nhất ý chí thực hiện có hiệu quả lý tưởng sống tốt đạo đẹp đời, phát huy truyền thống yêu nước, thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với đạo pháp và dân tộc. Các Tăng ni, phật tử trên địa bàn Tây Nguyên cần sớm triển khai công tác hoằng pháp đến với các địa bàn vùng sâu, vùng xa nhằm giúp đồng bào các dân tộc hiểu rõ giáo lý của Đức Phật, tu tập đúng với chánh pháp Như Lai, giúp đồng bào ý thức đâu là chánh tín, đâu là mê tín để có một đời sống an bình, hạnh phúc.. 

Tại hội thảo này, các Hòa thượng, Tăng ni, các nhà nghiên cứu, học giả đã trình bày 16 tham luận xung quanh các nội dung: Triển khai chương trình hoằng pháp vùng sâu vùng xa, phương cách hoằng pháp hướng dẫn đồng bào dân tộc tu tập theo chánh pháp; vai trò người phật tử dân tộc thiểu; tổ chức các chương trình cầu an, cầu siêu, văn hóa, văn nghệ, từ thiện đến các địa bàn vùng sâu, vùng xa… Qua đó, góp phần phát triển đưa sinh hoạt Phật giáo trong đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên sớm bắt nhịp, hòa nhập vào sự phát triển chung của Phật giáo trong cả nước…/. 


Đề xuất