Trà Vinh hỗ trợ phát triển ngành, nghề nông thôn

 Hợp tác xã se lác Quyết Tâm (xã Đức Mỹ, huyện Càng Long) tạo việc làm ổn định cho hơn 300 lao động. Ảnh: Thanh Hoà - TTXVN

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh Trần Trung Hiền cho biết, với nguồn vốn này, đơn vị sẽ tập trung hỗ trợ đầu tư cho các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất kinh doanh tại các vùng nông thôn trong tỉnh về: xử lý môi trường; ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến trong sản xuất.

Cùng đó, tổ chức  truyền nghề và đào tạo nghề nông thôn cho lao động nông thôn; thiết kế bao bì, nhãn hiệu sản phẩm; xây dựng website, xúc tiến thương mại, kết nối thị trường; thông tin tuyên truyền tập huấn khởi sự và nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp.

Thực hiện Đề án phát triển ngành, nghề nông thôn giai đoạn 2018 -  2020, mục tiêu của tỉnh Trà Vinh nhằm nâng tỷ trọng giá trị sản xuất ngành nghề trong tổng giá trị sản xuất ở khu vực nông thôn; nâng cao chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh ngành nghề, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, gắn tái cơ cấu ngành nông nghiệp với xây dựng nông thôn mới; khôi phục, bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản lượng ngành nghề nông thôn bình quân trên 6,5%/năm; giá trị sản xuất khu vực ngành nghề nông thôn đạt trên 6.000 tỷ đồng vào năm 2020.

Tỉnh phấn đấu mỗi năm tạo thêm việc làm cho 800 - 1.000 lao động. Tỷ trọng lao động ngành nghề nông thôn chiếm khoảng 8% tổng lao động xã hội; thu nhập bình quân/năm của 1 lao động ngành nghề nông thôn (theo giá hiện hành) 37 triệu đồng vào năm 2020 (chỉ tính riêng thu nhập do ngành nghề nông thôn tạo ra).

Hiện nay, tỉnh Trà Vinh hiện có 10 làng nghề sản xuất tiểu thủ công nghiệp và 2 làng nghề sản xuất  ở lĩnh vực vực nông nghiệp. Tỉnh phấn đấu đến năm 2020 có thêm  5 làng nghề truyền thống và ngành nghề mới gắn với du lịch, phục vụ xuất khẩu.
Phúc Sơn 


Đề xuất