Tiếp tục Đề án hỗ trợ thông tin tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo đến hết năm 2023

Tiếp tục Đề án hỗ trợ thông tin tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo đến hết năm 2023

Tại Công văn số 1106/TTg-KGVX, Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề xuất của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc điều chỉnh thời gian thực hiện “Đề án hỗ trợ thông tin tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo”.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì thực hiện Đề án đến hết năm 2023, bảo đảm hiệu quả, đúng quy định pháp luật, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ thông tin tuyên truyền.

Ngày 21/2/2019, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo, thực hiện trong giai đoạn 2019 - 2021.

Mục tiêu của Đề án nhằm đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về dân tộc và truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa dân tộc, các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, những giá trị của tôn giáo đối với đời sống xã hội, góp phần phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

TTXVN

TTXVN

Có thể bạn quan tâm