Thành lập chín Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa lớp 1

 Phụ huynh tìm mua sách giáo khoa năm học mới cho con tại Công ty Cổ phần sách và thiết bị trường học Nghệ An. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN

Theo đó, Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa bao gồm các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhà khoa học có kinh nghiệm, uy tín về giáo dục và đại diện cơ quan, tổ chức có liên quan. Ít nhất một phần ba tổng số thành viên trong mỗi Hội đồng là giáo viên đang giảng dạy môn học, hoạt động giáo dục tương ứng ở cấp Tiểu học.

Thành viên Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa có trình độ từ đại học trở lên, am hiểu về khoa học giáo dục, có chuyên môn phù hợp với sách giáo khoa được thẩm định. Những người này từng tham gia xây dựng chương trình giáo dục phổ thông, thẩm định chương trình giáo dục phổ thông, tham gia các hoạt động chuyên môn liên quan khác hoặc có ít nhất ba năm trực tiếp dạy học ở cấp học có sách giáo khoa được thẩm định.

Song song với yêu cầu về chuyên môn, trình độ, Bộ Giáo dục và Đào tạo chú trọng chọn lựa những ứng cử viên có phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị tốt, có trách nhiệm để tham gia Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa.

Quá trình làm việc của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa được thực hiện theo nguyên tắc đảm bảo các quy định trong Thông tư 33 “Ban hành quy định về tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa”; với tinh thần khoa học, công tâm, đồng thời cũng cởi mở với cái mới và sự đa dạng của các ý tưởng để lựa chọn ra những cuốn sách, bộ sách đáp ứng được yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới.

Theo kế hoạch, các thành viên Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo chuyển bản mẫu sách giáo khoa lớp 1 biên soạn theo chương trình mới mà các nhà xuất bản gửi tới để nghiên cứu độc lập. Sau đó, Hội đồng sẽ làm việc tập trung để thảo luận, thống nhất việc đánh giá đối với các cuốn sách, bộ sách. Trước ngày 30/9 quá trình thẩm định sách giáo khoa sẽ hoàn tất để trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét phê duyệt, cho phép sử dụng sách.

Đến nay, sau thời hạn nhận bản thảo sách giáo khoa lớp 1 biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nhận được bản thảo của năm bộ sách mà các Nhà xuất bản gửi tới để thẩm định.

Trước đó, vào đầu tháng 7, các thành viên Hội đồng thẩm định sách giáo khoa đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo tập huấn để thông báo những điểm mới trong chương trình tổng thể, chương trình môn học; các quy định trong Thông tư 33.

Một bộ tài liệu các "minh chứng" cần đạt là sự cụ thể tiêu chí thẩm định sách giáo khoa trong Thông tư 33 cũng được Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp để thành viên nắm bắt và thống nhất cách hiểu, cách làm khi thẩm định các bộ sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12. Từ tài liệu khung này các thành viên nghiên cứu, thảo luận theo đặc trưng môn học, lớp học rồi đi tới thống nhất nội dung, cách tiếp cận khi đánh giá sách giáo khoa lớp 1.

Việt Hà

Đề xuất