Tập đoàn Điện lực Việt Nam không được huy động vốn để đầu tư vào chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm, quỹ đầu tư, bất động sản, tài chính

Tập đoàn Điện lực Việt Nam không được huy động vốn để đầu tư vào chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm, quỹ đầu tư, bất động sản, tài chính
Ảnh minh họa - TTXVN
Ảnh minh họa - TTXVN

Nghị định quy định vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam bao gồm vốn do Nhà nước đầu tư tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam, vốn do Tập đoàn Điện lực Việt Nam tự huy động và các loại vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam được quyền chủ động sử dụng số vốn Nhà nước đầu tư, các loại vốn khác, các quỹ do Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Điện lực Việt Nam theo quy định; quản lý sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn có hiệu quả; báo cáo theo đúng quy định cho chủ sở hữu - Bộ Tài chính về việc doanh nghiệp hoạt động thua lỗ, không đảm bảo khả năng thanh toán, không hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ do chủ sở hữu giao hoặc trường hợp sai phạm khác để thực hiện giám sát theo quy định. 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam được quyền huy động vốn của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật để đáp ứng nhu cầu vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và tự chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng vốn huy động, hoàn trả đầy đủ cả gốc và lãi vay cho chủ nợ mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã cam kết. 

Việc huy động vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam phải đảm bảo hệ số nợ phải trả (bao gồm cả các khoản bảo lãnh vay vốn đối với công ty con của Tập đoàn Điện lực Việt Nam) trên vốn chủ sở hữu được ghi trên báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại thời điểm gần nhất với thời điểm huy động vốn không vượt quá ba lần. 

Hình thức huy động vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam gồm: Phát hành trái phiếu doanh nghiệp; vay vốn của các tổ chức tín dụng, các tổ chức tài chính khác, của cá nhân, tổ chức ngoài doanh nghiệp; vay vốn của người lao động và các hình thức huy động vốn khác theo quy định của pháp luật. 

Nghị định nêu rõ Tập đoàn Điện lực Việt Nam không được huy động vốn để đầu tư vào các lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm, quỹ đầu tư, bất động sản, tài chính. 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam được quyền sử dụng vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam để đầu tư ra ngoài Tập đoàn Điện lực Việt Nam thuộc các ngành nghề kinh doanh được quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Việc đầu tư vốn ra ngoài Tập đoàn Điện lực Việt Nam phải tuân thủ các quy định của pháp luật và đảm bảo nguyên tắc có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, tăng thu nhập và không làm thay đổi mục tiêu hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam không được nhận đầu tư, góp vốn từ các công ty con của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (doanh nghiệp cấp II), từ các công ty con của doanh nghiệp cấp II (doanh nghiệp cấp III). 

Về đầu tư ra nước ngoài, Nghị định yêu cầu việc sử dụng vốn, tài sản của Tập đoàn Điện lực Việt Nam để đầu tư ra nước ngoài phải tuân thủ quy định của Luật quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp, quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về quản lý ngoại hối và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Có thể bạn quan tâm