Sinh viên Lào tại Quảng Nam đón Tết Bunpimay

 Các bạn lưu học sinh Lào buộc chỉ vào cổ tay cầu may mắn cho các vị khách. 

Các bạn lưu học sinh Lào buộc chỉ vào cổ tay cầu may mắn cho các vị khách. 
 

Trang trí mâm lễ vật đón Tết Bunpimay. 

Sinh viên Lào tại Quảng Nam đón Tết Bunpimay. 


 


Đề xuất