Phát triển kinh tế vùng Tây Nguyên: Sửa đổi chính sách tài chính, thuế với các dự án thủy điện quy mô lớn

Phát triển kinh tế vùng Tây Nguyên: Sửa đổi chính sách tài chính, thuế với các dự án thủy điện quy mô lớn

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 139/QĐ-BTC về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 152/NQ-CP ngày 15/11/2022 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 6/10/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bộ Tài chính đã phân công cụ thể từng đơn vị thuộc Bộ triển khai các nhiệm vụ do Bộ Tài chính chủ trì. Theo đó, Bộ giao Cục Tài chính doanh nghiệp, Vụ Chính sách thuế, Tổng cục Thuế, Vụ Ngân sách Nhà nước, phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan để nghiên cứu sửa đổi chính sách tài chính, thuế đối với các dự án thủy điện có quy mô lớn, bảo đảm hài hòa giữa nguồn thu ngân sách nhà nước với ổn định, phát triển của địa phương.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Vụ Chính sách thuế, Vụ Ngân sách Nhà nước được giao nhiệm vụ tiếp tục phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan để nghiên cứu, sửa đổi chính sách tài chính, thuế đối với hoạt động xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu, bảo đảm hài hòa giữa nguồn thu ngân sách nhà nước với ổn định, phát triển của địa phương.

Lãnh đạo Bộ Tài chính căn cứ vào giải pháp, nhiệm vụ Chính phủ giao trong Nghị quyết số 152/NQ-CP và nội dung của Quyết định này, chỉ đạo các đơn vị thuộc lĩnh vực mình phụ trách thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao, bảo đảm đạt mục tiêu và yêu cầu; chủ động kiểm tra việc thực hiện.

Bộ Tài chính yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc chủ động bám sát những mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ Chính phủ giao trong Nghị quyết số 152/NQ-CP, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ và những nhiệm vụ giao trong kế hoạch này để tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất.

Quyết định cũng nêu rõ, tiếp tục cụ thể hóa các nhiệm vụ thành đề án, công việc, văn bản để báo cáo lãnh đạo Bộ; trong đó cần xác định rõ hơn đơn vị chủ trì, đơn vị tham gia phối hợp, thời gian hoàn thành đối với từng công việc được giao.

Định kỳ hàng năm, các đơn vị thuộc Bộ được giao chủ trì thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch kèm theo Quyết định này phải chủ động kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện, báo cáo lãnh đạo Bộ kết quả; song song với đó, gửi Vụ Ngân sách Nhà nước (trước ngày 5/12 hàng năm) để tổng hợp gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

Thùy Dương

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm