Nâng cao chất lượng cán bộ dân tộc thiểu số ở buôn Đôn

Nâng cao chất lượng cán bộ dân tộc thiểu số ở buôn Đôn
Sau  khi  được  tuyển chọn,  các  cán  bộ,  công chức  là  người  dân  tộc thiểu  số  được  cử  đi học  các  lớp  đào  tạo chuyên  môn, nghiệp vụ  về  kinh  tế  nông -  lâm  nghiệp,  đại học  hành  chính,  lý luận  chính  trị  hoặc luân chuyển về công tác  tại  cơ  sở  nhằm nâng cao  năng  lực thực  tiễn…  
 
Cán bộ y tế xã Krông Na, huyện Buôn Đôn hướng dẫn người dân phòng, chống dịch bệnh
Cán bộ y tế xã Krông Na, huyện Buôn Đôn hướng dẫn người dân phòng, chống dịch bệnh

Đến  nay, nhiều  cán  bộ,  công chức là người dân tộc thiểu  số  đã  có  trình độ đại học, cao đẳng, phát  huy  tốt  năng lực,  sở  trường công tác,  đóng  góp  đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững  an  ninh  chính trị, nâng cao đời sống cho đồng bào các dân tộc trong huyện.

Huyện Buôn Đôn hiện có 1.535 cán bộ, công chức, trong đó có 323 người là người dân tộc thiểu số
Huyện Buôn Đôn hiện có 1.535 cán bộ, công chức, trong đó có 323 người là người dân tộc thiểu số

Buôn  Đôn  phấn đấu  đến  năm  2020, nâng  tỷ  lệ  cán  bộ, công  chức  là  người dân tộc thiểu số trong lĩnh vực quản lý Nhà nước  cấp huyện  lên 22,2%;  cấp  xã  lên 30,28%; tham gia các tổ  chức  Đảng,  đoàn thể lên 30,76%...

Mô hình nuôi heo đất giúp phụ nữ nghèo của cán bộ nữ dân tộc thiểu số huyện Buôn Đôn
Mô hình nuôi heo đất giúp phụ nữ nghèo của cán bộ nữ dân tộc thiểu số huyện Buôn Đôn
Hướng dẫn đồng bào cách chăm sóc cây ca cao
Hướng dẫn đồng bào cách chăm sóc cây ca cao
Đến nay, nhiều cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số đã có trình độ đại học, cao đẳng, phát huy tốt năng lực, sở trường công tác
Đến nay, nhiều cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số đã có trình độ đại học, cao đẳng, phát huy tốt năng lực, sở trường công tác
Hướng dẫn đồng bào cách phòng, chống dịch bệnh trên gia súc tại xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn
Hướng dẫn đồng bào cách phòng, chống dịch bệnh trên gia súc tại xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn
Huyện Buôn Đôn phấn đấu đến năm 2020, nâng tỷ lệ các bộ, công chức là người dân tộc thiểu số trong lĩnh vực quản lý Nhà nước cấp xã lên 30,28%
Huyện Buôn Đôn phấn đấu đến năm 2020, nâng tỷ lệ các bộ, công chức là người dân tộc thiểu số trong lĩnh vực quản lý Nhà nước cấp xã lên 30,28%
Báo in, tháng 2/2017

Có thể bạn quan tâm