Lễ dựng nêu xuân Canh Tý 2020 ở Hoàng cung Huế

Lễ dựng nêu xuân Canh Tý 2020 ở Hoàng cung Huế
Đoàn rước cây nêu đi qua khu vực Đại Nội Huế. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN
Đoàn rước cây nêu đi qua khu vực Đại Nội Huế. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN

Đoàn rước cây nêu đi qua Ngọ môn trong Đại Nội Huế. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN
Đoàn rước cây nêu đi qua Ngọ môn trong Đại Nội Huế. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN

Lễ dựng nêu tại Triệu Tổ Miếu trong Đại Nội Huế. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN
 Lễ dựng nêu tại Triệu Tổ Miếu trong Đại Nội Huế. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN

Nghi lễ cúng trong lễ dựng nêu tại Hiển Lâm Các – Thế Miếu, Đại Nội Huế. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN
Nghi lễ cúng trong lễ dựng nêu tại Hiển Lâm Các – Thế Miếu, Đại Nội Huế.
Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN

Nghi lễ cúng trong lễ dựng nêu tại Hiển Lâm Các – Thế Miếu, Đại Nội Huế. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN
Nghi lễ cúng trong lễ dựng nêu tại Hiển Lâm Các – Thế Miếu, Đại Nội Huế.
Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN

Một nghi thức trong lễ dựng cây nêu. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN
Một nghi thức trong lễ dựng cây nêu. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN

Lễ dựng nêu tại Triệu Tổ Miếu trong Đại Nội Huế. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN
Lễ dựng nêu tại Triệu Tổ Miếu trong Đại Nội Huế. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN

Lễ dựng nêu tại Hiển Lâm Các – Thế Miếu, Đại Nội Huế. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN
Lễ dựng nêu tại Hiển Lâm Các – Thế Miếu, Đại Nội Huế. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN

Cây nêu được dựng lên cao vút trên nền trời xanh. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN
Cây nêu được dựng lên cao vút trên nền trời xanh. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN

Hồ Cầu

TTXVN

Có thể bạn quan tâm