Hội nghị đánh giá kết quả “Năm dân vận chính quyền” 2019

Hội nghị đánh giá kết quả “Năm dân vận chính quyền” 2019

Tạo sự đồng thuận

Thực hiện công tác dân vận chính quyền, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, năm 2019, công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp có nhiều đổi mới về hình thức và nội dung hoạt động, đạt được những kết quả quan trọng. Các chủ trương, cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước thể hiện nhất quán quan điểm công tác dân vận của Đảng, vì nhân dân, chăm lo, nâng cao mọi mặt đời sống của nhân dân và mở rộng dân chủ, phát huy vai trò, quyền làm chủ của nhân dân. Bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, Đảng và Nhà nước đã lãnh đạo, đề ra và thực hiện nhiều chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, chính sách với vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai chủ trì Hội nghị. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
 Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai chủ trì Hội nghị.
Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
“Qua đó, công tác dân vận tạo được sự đồng thuận của nhân dân, chính sách đại đoàn kết dân tộc, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo, góp phần phát huy sức mạnh của nhân dân và sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc; tập hợp, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực vào phong trào thi đua yêu nước, mục tiêu giữ vững độc lập, thống nhất Tổ quốc vì dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh”, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nhấn mạnh. Bộ trưởng Bộ Nội vụ chia sẻ, kết quả triển khai 6 nội dung được Ban Dân vận Trung ương và Ban cán sự Đảng Chính phủ đề ra được thực hiện hiệu quả; thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền góp phần tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể thế xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do nhân dân và vì nhân dân. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp còn một số hạn chế như: Một số cơ quan, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của công tác dân vận, hạn chế trong việc đổi mới phương thức tổ chức thực hiện; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực chưa cao; việc thể chế hóa một số nội dung liên quan đến dân vận còn chậm; một số địa phương chưa quyết liệt cải cách hành chính…
Trong ảnh: Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
Trong ảnh: Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
Đồng quan điểm, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái cho biết, trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019, Thanh tra Chính phủ đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tiếp hơn 20.000 lượt công dân đến trình bày gần 4.000 vụ việc; tổ chức cho 148 luật sư tư vấn pháp luật miễn phí cho công dân, tuyên truyền công dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo. Các bộ, ngành tiếp gần 58.000 lượt; địa phương tiếp hơn 400.000 lượt. Các cơ quan hành chính tiếp nhận hơn 300.000 đơn thư, trong đó có khoảng 198.000 đơn đủ điều kiện xử lý; Thanh tra Chính phủ tiếp nhận hơn 13.600 đơn thư; các bộ, ngành Trung ương tiếp nhận hơn 31.000 đơn thư; giải quyết gần 28.500 vụ việc khiếu nại… góp phần đưa tỷ lệ giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt trên 86%.
Trong ảnh: Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
Trong ảnh: Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục: Công tác triển khai, lãnh đạo ở một số nội dung còn chậm, chưa quyết liệt; một số cán bộ tiếp dân còn hạn chế; một số địa phương, đơn vị chưa thực hiện tốt việc tiếp công dân định kỳ, công tác đối thoại; tình trạng giải quyết kéo dài quá thời hạn quy định, giải quyết chưa đúng trình tự, thủ tục, chính sách pháp luật còn chưa phù hợp thực tiễn…Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân Công tác dân vận của chính quyền là trọng tâm trong công tác dân vận của hệ thống chính trị, là nhiệm vụ chính trị của chính quyền các cấp. Do đó, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Hà Ngọc Anh cho biết, Chính phủ, cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp đã bám sát các nghị quyết, kết luận của Trung ương và các nghị quyết của Quốc hội, HĐND các cấp, phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả” và kế hoạch về phối hợp thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019. Phó Trưởng ban Dan vận Trung ương cho biết, các cơ quan nhà nước tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước các cấp; thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp nhân dân. Bên cạnh đó, cải cách hành chính, tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, ý thức phục vụ nhân dân; phối hợp Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng chính quyền vững mạnh.
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Văn Điệp: TTXVN
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Văn Điệp: TTXVN
Đánh giá cao những kết quả đã đạt được, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai khẳng định, thực hiện 6 nội dung trong quá trình thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019, các cơ quan đã chủ động cụ thể hóa, ban hành nghị quyết, kế hoạch và quyết liệt thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với thực hiện công tác dân vận, trọng tâm là công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là những vụ việc khiếu kiện phức tạp, đông người, kéo dài. Trích lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hạn đều của dân”, đồng chí Trương Thị Mai cho rằng “Năm dân vận chính quyền” 2019 đã phát huy thế mạnh, kinh nghiệm từ năm 2018, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, trách nhiệm của các cấp chính quyền, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cũng như tạo đồng thuận trong nhân dân, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; quan tâm đến cải thiện đạo đức công vụ, cải cách hành chính; tiếp dân, đối thoại, giải quyết các vấn đề bức xúc, khiếu nại của nhân dân. Trưởng ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh: “Từng ngành, từng cấp, từng người, ai được phân công nhiệm vụ nào phải làm tốt chức năng của mình, cư xử đúng mực với dân chính là dân vận chính quyền. Cán bộ tư pháp làm tròn trách nhiệm của cán bộ tư pháp, cán bộ thương binh xã hội làm tốt vai trò xã hội, cả hệ thống chính trị làm nhiệm vụ dân vận, trong đó nòng cốt là cơ quan hành chính nhà nước, tiên phong trong nhiệm vụ đảm bảo quyền lợi chính đáng cho nhân dân”.
Diệp Trương

Có thể bạn quan tâm