Hà Nội triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2017

Để chuẩn bị cho việc xây dựng và triển khai 375 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đợt 1 năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành khảo sát tại 6 Sở: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Lao động Thương binh và Xã hội, Công thương, Tư pháp và Nội vụ, bắt đầu từ ngày 17/7/2017 đến ngày 25/7/2017.

Song song với việc khảo sát, thu thập yêu cầu, Sở cũng đôn đốc Công ty Nhật Cường khẩn trương hoàn thành việc xây dựng phần mềm một cửa điện tử liên thông 3 cấp làm cơ sở cho việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4. Phần mềm một cửa điện tử sẽ có chức năng hỗ trợ các Sở, ban, ngành chức năng trực tiếp khai báo các quy trình nghiệp vụ của các dịch vụ công trực tuyến.

Đối với đợt 2 năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã rà soát các danh mục dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4. Trên cơ sở tổng hợp, rà soát, trong tháng 7/2017, Sở tiếp tục tham mưu với UBND thành phố ban hành danh mục 201 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đến triển khai đợt 2 nhằm đảm bảo chỉ tiêu trên 50% thủ tục hành chính của thành phố được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Theo Kế hoạch số 09/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai vận hành chính thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đã hoàn thành xây dựng, việc triển khai dịch vụ công trực tuyến được chia thành 3 đợt với tổng số 120 dịch vụ công trực tuyến tại 168 phường, 12 quận và 10 Sở. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, các quy định hiện hành có thay đổi và một số dịch vụ công trực tuyến đã được các Bộ chuyên ngành triển khai tại Hà Nội. Do đó, trên thực tế số dịch vụ công trực tuyến cần triển khai đã giảm xuống từ 120 dịch vụ công trực tuyến còn 96 dịch vụ công trực tuyến (gồm 94 dịch vụ công mức 3 và 2 dịch vụ công mức 4).

Tính tới thời điểm hiện tại, thành phố đã triển khai 81/96 dịch vụ công trực tuyến, đạt 84,4%. Trong đó, đưa vào vận hành chính thức 62/96 dịch vụ công trực tuyến, đạt 64,6%. Đang vận hành thử nghiệm 16/96 dịch vụ công trực tuyến và tiếp tục hoàn thiện 3/96 dịch vụ công trực tuyến, gồm: 1 dịch vụ công lĩnh vực tài nguyên – môi trường cấp huyện và 2 dịch vụ công của Sở Tài nguyên và Môi trường. Dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành chính thức trong quí III/2017. 15/96 dịch vụ công trực tuyến còn lại đã được chuyển sang danh mục dịch vụ công trực tuyến triển khai năm 2017 – đợt 1.

Đối với các dịch vụ công khai sinh, khai tử liên thông đang được các đơn vị khai thác sử dụng hàng ngày, cơ bản đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ. Đa số các cơ quan, ngành dọc liên quan như Bảo hiểm xã hội và Công an cấp huyện đều đã tham gia vào hệ thống dịch vụ công trực tuyến của thành phố. Việc kết nối kỹ thuật giữa hệ thống dịch vụ công trực tuyến của thành phố và phần mềm hộ tịch của Bộ Tư pháp đã hoàn thành.
 
Đinh Thị Thuận

Đề xuất