Bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống gốm Gia Thủy

Người dân làng nghề đang tạo hình gốm. 

Đến nay, làng nghề có 6 nghệ nhận được công nhận và có gần 30 hộ làm nghề và kinh doanh gốm.

 Nghệ nhân làng nghề Trịnh Văn Dũng, xã Gia Thủy, huyện Nho Quan đang tạo hình gốm. 

Mỗi năm làng nghề sản xuất và xuất bán ra thị trường khoảng trên 40.000 sản phẩm, cho doanh thu ước đạt trên 8,5 tỷ đồng/năm và tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động với thu nhập bình quân 5 triệu đồng/người/tháng.

Người dân làng nghề đang tạo hình gốm. 

 

 

Đề xuất