Ban hành Nghị quyết 99 về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 99/NQ-CP về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực.

Ban hanh Nghi quyet 99 ve day manh phan cap quan ly nha nuoc theo nganh, linh vuc hinh anh 1Thường trực Chính phủ họp trực tuyến với Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Mục tiêu của Nghị quyết nhằm thực hiện phân cấp hợp lý về quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực giữa Chính phủ với các bộ, cơ quan ngang bộ và giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ với UBND cấp tỉnh trên cơ sở phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của từng cấp, từng cơ quan trong hệ thống tổ chức hành chính nhà nước, bảo đảm sự quản lý tập trung, thống nhất của Chính phủ, phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương; khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, nguồn lực của các địa phương nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước, xây dựng Chính phủ điện tử và hội nhập quốc tế.

Nghị quyết cũng nêu rõ các ngành, lĩnh vực cần tập trung phân cấp quản lý nhà nước trong thời gian tới, cụ thể, hoàn thiện các quy định về phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với các bộ, cơ quan ngang bộ đối với lĩnh vực nội vụ gồm: Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập và tiền lương; đồng thời, hoàn thiện các quy định về phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ với UBND cấp tỉnh đối với 10 ngành, lĩnh vực sau: Ngành, lĩnh vực nội vụ gồm: Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức, vị trí việc làm. Ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường gồm: Biển và hải đảo. Ngành, lĩnh vực thông tin và truyền thông gồm: Phát thanh và truyền hình. Ngành, lĩnh vực văn hóa gồm: Điện ảnh. Ngành, lĩnh vực y tế gồm: Khám bệnh, chữa bệnh. Ngành, lĩnh vực xây dựng gồm: Hoạt động đầu tư xây dựng; kiến trúc; quy hoạch; phát triển đô thị. Ngành, lĩnh vực khoa học và công nghệ gồm: Hoạt động khoa học và công nghệ. Ngành, lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội gồm: Quản lý người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; an toàn, vệ sinh lao động. Ngành, lĩnh vực tài chính gồm: Thu ngân sách nhà nước; chi ngân sách nhà nước; quản lý nợ công; phí và lệ phí; tài sản công. Ngành, lĩnh vực kế hoạch và đầu tư gồm: Quản lý đầu tư; đầu tư công; đầu tư nước ngoài.

Bố trí đủ nguồn lực để thực hiện phân cấp


Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu mà Nghị quyết đưa ra gồm: Tập trung hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về ngành, lĩnh vực; tăng cường thanh tra, kiểm tra của cơ quan, quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực từ trung ương đến địa phương; bố trí đủ nguồn lực để thực hiện phân cấp.

Tại Nghị quyết, Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang bộ hoàn thiện các quy định về tiêu chí, điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, cơ chế kiểm soát giá, phí thuộc phạm vi quản lý nhà nước theo phân công của Chính phủ làm cơ sở để phân cấp và tổ chức thanh tra, kiểm tra sau phân cấp quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật theo ngành, lĩnh vực để loại bỏ các quy định phải có ý kiến chấp thuận hoặc xin ý kiến của cơ quan nhà nước cấp trên đối với những vấn đề đã được quy định bằng tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình và đã được phân cấp quản lý.

Bên cạnh đó, các cơ quan tiếp tục rà soát các nội dung phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực và đề xuất các văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, bảo đảm phù hợp với chủ trương của Đảng về phương hướng, nhiệm vụ phát triển các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và mục tiêu, quan điểm, nguyên tắc phân cấp; chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan nhà nước cấp trên trong việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phân cấp; rà soát lại tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, xác định số lượng biên chế phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn được giao, bảo đảm thực hiện tinh giản biên chế theo quy định của Đảng và của pháp luật.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ Thực hiện thanh tra, kiểm tra và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào ngày 31 tháng 12 hàng năm về việc thực hiện các nội dung đã phân cấp và đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với trình độ quản lý, khả năng và điều kiện thực hiện phân cấp của từng vùng, miền, địa phương trong từng giai đoạn.

TTXVN

Tin liên quan

Lâm Đồng đổi mới, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn hóa

Tiếp tục Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 21/12/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33/NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, tỉnh Lâm Đồng đã đề ra nhiều giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới.


Tăng cường quản lý nhà nước trong việc khắc phục thẻ vàng của EU

Liên quan đến việc khắc phục thẻ vàng của EU đối với thủy sản Việt Nam do chưa tuân thủ các quy định theo Luật IUU (qui định các hoạt động đánh bắt cá hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định). Chiều 22/11, bên lề Quốc hội, ông Nguyễn Việt Thắng - Chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam cho biết, để khắc phục thẻ vàng từ EU thì cần tăng cường hơn nữa việc giám sát, quản lý của các cơ quan nhà nước.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Phân cấp tối đa để thành phố Hồ Chí Minh chủ động, sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội

Sáng 06/9/2017, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Ban Cán sự Đảng Chính phủ đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh để tiến hành sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10/8/2012 của Bộ Chính trị và kiến nghị cơ chế, chính sách đặc thù để thành phố phát triển nhanh, bền vững hơn vì cả nước.


Bộ Luật dân sự có hiệu lực thi hành 1/1/2017: Tăng cường quản lý nhà nước về tài sản

Bộ luật Dân sự 2015 có hiệu lực thi hành 1/1/2017 có nhiều điểm mới rất cơ bản, trong đó có nhiều quy định góp phần hoàn thiện chế định tài sản và quyền sở hữu để bảo đảm tính bao quát, minh bạch trong quy định của pháp luật, huy động và khai thác các nguồn lực vật chất trong xã hội. Quy định tài sản trong quan hệ dân sự có thể là tài sản hiện có hoặc tài sản được hình thành trong tương lai; quyền sử dụng đất là một quyền tài sản, việc đăng ký tài sản phải được công khai; bổ sung quyền khác đối với tài sản bao gồm: quyền với bất động sản liền kề, quyền hưởng dụng và quyền bề mặt, bảo đảm cho chủ thể có các quyền này được trực tiếp nắm giữ, chi phối tài sản thuộc quyền sở hữu của chủ thể khác...Đề xuất