Ban hành kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Ban hành kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Nhân dân xã Tân Vinh (Hòa Bình) hiến đất ruộng xây dựng Nhà Văn hóa xã khang trang. Ảnh: Nhan Sinh- TTXVN
Nhân dân xã Tân Vinh (Hòa Bình) hiến đất ruộng xây dựng Nhà Văn hóa xã khang trang. Ảnh: Nhan Sinh- TTXVN

Mục đích của kế hoạch là đánh giá toàn diện, tổng thể kế hoạch và tác động của 10 năm thực hiện Chương trình, trong đó, tập trung đánh giá những mặt được, chưa được, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm triển khai thực hiện chương trình; đề xuất các nguyên tắc, chủ trương, cơ chế, chính sách, giải pháp chủ yếu triển khai chương trình giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến 2030; tổ chức tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân, phong trào tiêu biểu thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016-2020.

Kế hoạch đặt ra yêu cầu việc tổng kết phải bám sát các nội dung của chương trình, tiêu chí huyện, xã nông thôn mới và theo cơ chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; đánh giá nghiêm túc, đúng thực tế, khách quan, rút ra được những mặt đạt được, bài học kinh nghiệm, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, đảm bảo đánh giá toàn diện, sâu sắc, hiệu quả, tránh hình thức. Quá trình tổng kết ở các cấp phải tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội và người dân được tham gia đóng góp ý kiến.

Theo kế hoạch, cấp tỉnh hoàn thành tổng kết trong tháng 9/2019 và gửi báo cáo tổng kết cho Ban Chỉ đạo Trung ương (qua Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và các bộ, ngành Trung ương có liên quan trước ngày 30/9/2019. Các bộ, ngành trung ương hoàn thành tổng kết trong tháng 9/2019 và gửi báo cáo tổng kết cho Ban Chỉ đạo Trung ương trước ngày 30/9/2019. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành trung ương có liên quan tổ chức một số Hội thảo chuyên đề và tổ chức 5 hội nghị tổng kết vùng (từ tháng 5 đến tháng 11 năm 2019). Hội nghị tổng kết toàn quốc dự kiến tổ chức tại tỉnh Nam Định vào đầu tháng 12/2019.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 5/3.
Trần Phúc Hằng

Có thể bạn quan tâm