Thứ 2, 24/09/2018, 15:14 GMT+7
Long An: Xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
10:48, 26/10/2017
Ngày 25/10, Tỉnh ủy Long An đã sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước’’.
Trong 3 năm qua, Long An chú trọng xây dựng văn hóa trong cơ quan Đảng, các cơ quan thuộc hệ thống chính trị, tổ chức xã hội nghề nghiệp gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh  đốn Đảng làm nòng cốt, tạo sức lan tỏa trong tỉnh. Ngoài ra, tỉnh đẩy mạnh công tác bảo tồn, khôi phục, phát huy di sản văn hóa của cộng đồng các dân tộc Long An gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Các di sản văn hóa có nguy cơ mai một cao như trang phục truyền thống, ngôn ngữ, chữ viết, tri thức bản địa, dân ca, đờn ca tài tử, nghề thủ công truyền thống. Long An tạo điều kiện xây dựng, duy trì hoạt động thường xuyên của các hình thức câu lạc bộ, tổ, đội văn nghệ, thể dục, thể thao tại cơ sở nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đội ngũ công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp ở các khu công nghiệp; học sinh, sinh viên; người dân vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn và vùng biên giới. Tỉnh gắn kết mối quan hệ giữa xây dựng môi trường văn hóa với xây dựng con người Long An thông qua phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phong trào “Xây dựng nông thôn mới”, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, trọng tâm là xây dựng hình ảnh tốt đẹp của đất và người  Long An trong lòng bạn bè trong nước, quốc tế…

Tiết mục tham dự Liên hoan của Ban đờn ca tài tử tỉnh Long An. Ảnh: Trường Giang - TTXVN

Thời gian tới, Long An tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; tổ chức các hoạt động thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao; tăng cường công tác giáo dục thể chất trong trường học, gắn giáo dục thể chất với giáo dục tri thức, đạo đức, kỹ năng sống nhằm nâng cao sức khỏe, tầm vóc con người Long An phát triển toàn diện về trí tuệ, thể chất đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh đó, tỉnh khuyến khích công chức, viên chức tự nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn. Đồng thời, thực hiện chính sách đãi ngộ về tinh thần và vật chất đối với nghệ sĩ, vận động viên thể thao, các hạt nhân phong trào cơ sở nhằm động viên, khích lệ, khơi dậy khả năng sáng tạo của từng cá nhân.

Trần Hữu Hiếu


    

Ý kiến bạn đọc
Bình luận: