Thành phố Hồ Chí Minh: Gắn phong trào thi đua với thực hiện thí điểm các cơ chế, chính sách đặc thù

Năm 2018, trọng tâm phong trào thi đua của Thành phố Hồ Chí Minh là đẩy mạnh triển khai thực hiện thí điểm các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết 54 của Quốc hội để Thành phố phát triển nhanh, bền vững nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh kinh tế; bảo đảm môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, bình đẳng; khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp; phát triển hệ thống hạ tầng đồng bộ gắn với chỉnh trang đô thị, kéo giảm ùn tắc giao thông, giảm ngập nước; cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, đẩy nhanh quá trình xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử...
Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
 
Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, cùng với phong trào thi đua thường xuyên hằng năm, thành phố sẽ tổ chức các phong trào thi đua chuyên đề để hướng thi đua vào giải quyết có kết quả các vấn đề bức xúc của nhân dân.

Thành phố đẩy mạnh phối hợp thực hiện 7 chương trình đột phá với phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; doanh nghiệp, doanh nhân đồng hành cùng thành phố đổi mới, phát triển; thanh niên thành phố khởi nghiệp, lập nghiệp để góp phần cùng thành phố thực hiện hoàn thành và vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Năm 2018, thành phố triển khai đăng ký xây dựng các công trình thi đua, mô hình mẫu và phát huy sáng kiến sáng tạo khởi nghiệp.

Ông Nguyễn Thành Phong đề nghị, các đơn vị chú ý công tác đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết đánh giá hiệu quả phong trào thi đua trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, qua đó lựa chọn những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để biểu dương, động viên, khen thưởng, nhân rộng, tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội. Trong đó, thành phố chú trọng quan tâm người lao động trực tiếp, các tập thể nhỏ, đơn vị cơ sở, nơi khó khăn, nguy hiểm; những tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và nhân dân.
Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong trao cờ hưởng ứng thi đua cho các cụm trưởng, khối trưởng thi đua thành phố năm 2018. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
 
Thống nhất quyết tâm hành động trên tinh thần đổi mới sáng tạo, ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, Mặt trận các cấp, các tổ chức thành viên sẽ phối hợp chặt chẽ với các ban ngành các cấp vận động cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên, hội viên, đội ngũ trí thức, người lao động, các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước với khẩu hiệu “Đổi mới - sáng tạo để xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh, hiện đại”.
 
Năm 2018, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tăng tổng sản phẩm nội địa (GRDP) từ 8,3 - 8,5%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 35% GRDP; tổng thu ngân sách đạt 100% dự toán (376.780 tỷ đồng)./.
  Thanh Vũ

Đề xuất