Thanh Hóa hỗ trợ các gia đình chính sách xây dựng, cải tạo nhà ở

Thanh Hóa hỗ trợ các gia đình chính sách xây dựng, cải tạo nhà ở
Theo đó, mức hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ đối với những gia đình phải phá dỡ để xây mới nhà ở; hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ đối với những gia đình phải sửa chữa khung tường và thay mới mái nhà. Trong năm 2017, tỉnh thực hiện hỗ trợ về nhà ở cho khoảng 7.600 hộ, trong đó, 3.536 hộ xây mới nhà ở, 4.064 hộ hộ cải tạo nhà. Năm 2018, tỉnh hỗ trợ 17.557 gia đình chính sách.

Việc hỗ trợ được thực hiện theo nguyên tắc Nhà nước hỗ trợ trực tiếp cho hộ có một hoặc nhiều người có công với cách mạng có nhà bị hư hỏng, dột nát (kể các các gia đình đã được hỗ trợ theo các chính sách khác trước đây mà nhà ở đã bị hư hỏng, đột nát). Việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở được thực hiện theo phương châm Nhà nước hỗ trợ và khuyến khích cộng đồng giúp đỡ, gia đình tham gia đóng góp để xây dựng nhà ở đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng và phù hợp với điều kiện cụ thể; kết hợp lồng ghép với các chương trình đầu tư, hỗ trợ khác của Trung ương và địa phương để phát huy hiệu quả chính sách.

Để chính sách về nhà ở đến với các đối tượng người có công, UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung và tầm quan trọng của chính sách đến các tầng lớp nhân dân. Các đơn vị trực thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tích cực vận động các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng ủng hộ bằng tiền, vật liệu xây dựng hoặc ngày công lao động để giúp đỡ các hộ xây dựng, cải tạo nhà ở. Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp với các ban, ngành chức năng rà soát kiểm tra đảm bảo đúng đối tượng thuộc diện được hỗ trợ theo quy định. Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị giải quyết các khiếu nại, tố cáo, vướng mắc phát sinh liên quan đến đối tượng, điều kiện được hỗ trợ trong quá trình triển khai thực hiện…/.
Khiếu Tư

Có thể bạn quan tâm