Quy định 144-QĐ/TW: "Kim chỉ nam" để lựa chọn cán bộ khóa mới

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Quy định số 144-QĐ/TW quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới, Tỉnh ủy Lào Cai chỉ đạo các đảng đoàn, ban cán sự Đảng; MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; các Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy, Đảng ủy trực thuộc thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt sâu sắc nội dung Quy định đến cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy, tổ chức đảng đưa nội dung Quy định 144-QĐ/TW quán triệt tại hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ một cách triệt để, sâu sắc.

vna_potal_quy_dinh_so_144_giup_can_bo_dang_vien_“tu_soi”_“tu_sua”__7429831.jpg
Bà Giàng Thị Dung- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai cho rằng Quy định số 144-QĐ/TW được ban hành là những tiêu chuẩn để sàng lọc, sử dụng cán bộ của Đảng. Ảnh TTXVN Phát

Theo bà Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, việc xây dựng các chuẩn mực đạo đức cách mạng không chỉ là căn cứ để cán bộ, đảng viên tu dưỡng, rèn luyện, tự điều chỉnh nhận thức và hành vi ứng xử trong công việc và cuộc sống hàng ngày, mà còn là cơ sở cho việc giáo dục đạo đức cách mạng “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” thể hiện quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Các quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới được đề cập trong Quy định 144-QĐ/TW là công cụ, thước đo để mỗi cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh Lào Cai tự soi, tự sửa; nâng cao ý thức tự giác, tự tu dưỡng, rèn luyện, tận tâm, tận lực cống hiến trí tuệ, sức lực cho Đảng, phụng sự đất nước và phục vụ nhân dân, nhất là trách nhiệm và sự gương mẫu của người đứng đầu; đồng thời để tổ chức, nhân dân có thể giám sát, đánh giá cán bộ, đảng viên...

Để thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ cấp chiến lược phải nêu gương trước đối với cấp dưới; cấp ủy nêu gương trước đảng viên; đảng viên nêu gương trước quần chúng. Quy định 144-QĐ/TW cũng nêu rõ tinh thần 6 dám: dám nghĩ; dám làm; dám nói; dám chịu trách nhiệm; dám đổi mới sáng tao; dám đương đầu với khó khăn thách thức, hành động vì lợi ích cung, vì nước, vì dân… Tới đây, cấp ủy, chính quyền tỉnh Lào Cai triển khai sâu, rộng đến các cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Quy định 144-QĐ/TW là cơ sở để cán bộ, đảng viên tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao sức chiến đấu trong mỗi cơ sở đảng; đồng thời là cơ sở để đánh giá, lựa chọn những cán bộ vì dân, vì nước, đáp ứng niềm tin tưởng và sự kỳ vọng của nhân dân trong bối cảnh Lào Cai chuẩn bị Đại hội Đảng cấp cơ sở, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Nhận thức tầm quan trọng của việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ, đảng viên nên ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới, Huyện ủy Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai đã triển khai đến các tổ chức Đảng trực thuộc.

vna_potal_quy_dinh_so_144_giup_can_bo_dang_vien_“tu_soi”_“tu_sua”__7429830.jpg
Ông Trần Minh Sáng- Bí thư Huyện ủy huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai cho rằng Quy định số 144-QĐ/TW còn là những tiêu chuẩn để sàng lọc, sử dụng cán bộ của Đảng. Ảnh TTXVN Phát. Ảnh TTXVN Phát

Ông Trần Minh Sáng, Bí thư Huyện ủy Bảo Thắng cho rằng, Quy định số 144-QĐ/TW được ban hành không chỉ là chuẩn mực để mỗi cán bộ, đảng viên “tự soi”, “tự sửa” không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu để hoàn thiện bản thân mà còn là những tiêu chuẩn để sàng lọc, sử dụng cán bộ của Đảng. Quy định 144-QĐ/TW ngắn gọn, nhưng rất rõ ràng với 5 điều quy định về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên và 1 điều về tổ chức thi hành. Trong 5 điều này, 2 điều có những nội dung mới, có thể xem là quan trọng nhất và chứa đựng những thông điệp cốt lõi nhất, thể hiện tại Điều 2 về các phẩm chất "bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, hội nhập" và khoản 5 Điều 3: "Không để gia đình, người thân và người khác lợi dụng chức vụ, vị trí công tác để trục lợi; bảo vệ uy tín, danh dự của bản thân và tổ chức Đảng. Thực hiện văn hóa từ chức khi không đủ khả năng, uy tín".

Các quy định này đã làm rõ hơn nội hàm của những phẩm chất của người cán bộ, đảng viên "cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư", không chỉ yêu cầu sự tu dưỡng, giữ vững phẩm chất của người đảng viên, mà còn phải vạch rõ giới hạn, ngăn chặn những tư lợi, thu vén cá nhân từ gia đình, người thân và những người khác lợi dụng chức vụ, vị trí công tác của người cán bộ, đảng viên để trục lợi. Đây là điểm rất mới trong quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên, truyền tải những thông điệp quan trọng đến các đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng.

vna_potal_quy_dinh_so_144_giup_can_bo_dang_vien_“tu_soi”_“tu_sua”__7431799.jpg
Ông Nguyễn Trung Triều, Bí thư Huyện ủy huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Ảnh: TTXVN phát

Còn theo ông Nguyễn Trung Triều, Bí thư Huyện ủy Bát Xát, Quy định 144-QĐ/TW có 19 nội dung rất ngắn gọn, súc tích, cô đọng và được thể hiện trong 5 điều là cơ sở để xây dựng và hình thành đội ngũ cán bộ, đảng viên mới năng động, sáng tạo. Năm 2025, Bát Xát sẽ cùng cả nước chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng và một trong những nhiệm vụ rất quan trọng là chuẩn bị nhân sự cấp ủy khóa mới. Quy định 144-QĐ/TW sẽ là kim chỉ nam để các cấp ủy trong toàn huyện xem xét, đánh giá, lựa chọn cán bộ để đưa vào quy hoạch, giới thiệu bầu cấp ủy khóa mới. Đây phải là những cán bộ vừa có đức vừa có tài để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị thời gian tới; tạo ra bước chuyển biến mới, tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Cũng theo Bí thư Huyện ủy Bát Xát, tại Điều 3: "Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư" là phẩm chất cốt lõi của cán bộ, đảng viên, phẩm chất trung tâm của đạo đức cách mạng, thể hiện phẩm chất và năng lực trong bảo đảm thực thi, hoàn thành nhiệm vụ, trọng trách Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Khi cán bộ, đảng viên ghi nhớ và thực hành sâu sắc “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” sẽ góp phần quan trọng xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Để thực hiện có hiệu quả Quy định, huyện tiếp tục triển khai nghiêm túc việc cam kết nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu và thường xuyên đánh giá kết quả thực hiện. Hằng năm lựa chọn, xác định những nội dung trong Quy định mang tính đột phá, nhằm làm chuyển biến thực chất về đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Do vậy, xác định được tầm quan trọng của Quy định 144-QĐ/TW, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành, huyện Bát Xát đã tổ chức quán triệt tới cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị, Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc. Đồng thời, huyện chỉ đạo các cấp ủy quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung của Quy định đến 100% cán bộ, đảng viên trong toàn huyện bằng hình thức phù hợp như thông qua sinh hoạt cơ quan, sinh hoạt chi bộ, đoàn thể; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền sâu rộng Quy định 144 qua hệ thống loa truyền thanh, Cổng thông tin điện tử, đặc biệt đăng tải infographics tuyên truyền nội dung cốt lõi của Quy định 144 lên trang "Nơi con sông hồng chảy vào đất Việt" và các trang cơ sở. Việc triển khai Quy định 144-QĐ/TW trở thành một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ huyện, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò, tầm quan trọng của chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên từ đó nêu tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Hồng Ninh

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm