Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận
Nhiều dự án điện gió được đầu tư và phát triển mạnh tại Ninh Thuận. Ảnh: Công Thử - TTXVN
Nhiều dự án điện gió được đầu tư và phát triển mạnh tại Ninh Thuận.
Ảnh: Công Thử - TTXVN

Theo quyết định, việc lập "Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050" phải bảo đảm phù hợp, thống nhất, đồng bộ với mục tiêu, định hướng của Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của cả nước; chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và bền vững; chủ trương, định hướng của Đảng về phát triển Việt Nam đến năm 2045. Đồng thời, phát huy yếu tố con người, coi trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, xem đây là động lực trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; bảo tồn di sản, phát huy, phát triển nền văn hoá truyền thống các dân tộc trong tỉnh.

Mục tiêu lập quy hoạch tỉnh Ninh Thuận là một trong những công cụ quản lý Nhà nước của tỉnh giúp hoạch định, kiến tạo động lực, không gian phát triển, đảm bảo tính kết nối đồng bộ giữa quy hoạch quốc gia với quy hoạch vùng duyên hải Nam Trung Bộ và quy hoạch tỉnh làm cơ sở lập quy hoạch xây dựng các vùng huyện và liên huyện, quy hoạch đô thị và nông thôn và các quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành có liên quan; khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Một trong những nguyên tắc lập quy hoạch phải đảm bảo sự tuân thủ, bám sát các quy trình, nội dung, nguyên tắc theo Luật Quy hoạch, Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật Quy hoạch; đảm bảo khai thác, phát huy hết các tiềm năng, lợi thế về năng lượng tái tạo, kinh tế biển, du lịch - văn hoá để đề xuất các giải pháp đột phá, tạo động lực phát triển kinh tế, nâng cao sức cạnh tranh và vị thế của tỉnh Ninh Thuận.
 
Chăn nuôi dê, cừu là thế mạnh của tỉnh Ninh Thuận từ trước tới nay. Ảnh: Công Thử - TTXVN
Chăn nuôi dê, cừu là thế mạnh của tỉnh Ninh Thuận từ trước tới nay. Ảnh: Công Thử - TTXVN

Yêu cầu về nội dung Quy hoạch cần định hướng phát triển, sắp xếp không gian và phân bố nguồn lực cho các hoạt động kinh tế - xã hội phải đồng bộ với quy hoạch cấp quốc gia, cấp vùng được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững trên cả 6 trụ cột: năng lượng, du lịch, nông-lâm-thuỷ sản, công nghiệp, giáo dục đào tạo, xây dựng và kinh doanh bất động sản; phù hợp với bối cảnh hội nhập quốc tế, các cam kết trong các điều ước quốc tế đa phương và song phương mà Việt Nam là thành viên.

Quy hoạch phải bảo đảm yêu cầu hoạch định và phát triển trên toàn bộ không gian lãnh thổ tỉnh Ninh Thuận, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; phân bố, khai thác và sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn các di tích lịch sử, di sản văn hoá, di sản thiên nhiên cho các thế hệ hiện tại và tương lai.

Việc phân bố, phát triển không gian trong quá trình lập quy hoạch phải thống nhất giữa kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, phân bố đất đai và bảo vệ môi trường, dịch vụ hệ sinh thái; có sự liên kết, tính đồng bộ và hệ thống giữa các ngành và các vùng trong cả nước, giữa các địa phương trong vùng và khai thác, sử dụng tối đa kết cấu hạ tầng hiện có.../.

TTXVN
TTXVN

Có thể bạn quan tâm