Phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Theo đó, Quyết định 1748/QĐ-TTg tập trung vào các nội dung như: tên quy hoạch, thời kỳ quy hoạch, phạm vi ranh giới quy hoạch; quan điểm, nguyên tắc và mục tiêu lập quy hoạch; nội dung, phương pháp lập quy hoạch; thời hạn lập quy hoạch; thành phần, số lượng và tiêu chuẩn, quy cách hồ sơ quy hoạch; kinh phí thực hiện quy hoạch.

Quyết định nêu rõ: Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm phê duyệt chi tiết nội dung, dự toán của dự án lập quy hoạch tài nguyên nước và lựa chọn đơn vị lập quy hoạch theo đúng quy định hiện hành; chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan triển khai thực hiện lập quy hoạch theo Nhiệm vụ lập quy hoạch đã được phê duyệt đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả.

Các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường lập quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định hiện hành bảo đảm đúng tiến độ và hiệu quả.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
PV

Có thể bạn quan tâm