Phê duyệt danh sách các huyện nghèo, thoát nghèo giai đoạn 2018-2020

Phê duyệt danh sách các huyện nghèo, thoát nghèo giai đoạn 2018-2020
Huyện Ba Bể của tỉnh Bắc Kạn xếp đầu danh sách 8 huyện được công nhận thoát nghèo giai đoạn 2018-2020 theo Quyết định số 275/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong ảnh: Gia đình anh Nguyễn Phương Đức ở bản Mới, xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể được Hội Nông dân Tỉnh hỗ trợ vay vốn và chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi gà đẻ trứng trên nền đệm lót sinh học, giảm ô nhiễm môi trường chăn nuôi. Ảnh Vũ Sinh – TTXVN
Huyện Ba Bể của tỉnh Bắc Kạn xếp đầu danh sách 8 huyện được công nhận thoát nghèo giai đoạn 2018-2020 theo Quyết định số 275/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong ảnh: Gia đình anh Nguyễn Phương Đức ở bản Mới, xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể được Hội Nông dân Tỉnh hỗ trợ vay vốn và chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi gà đẻ trứng trên nền đệm lót sinh học, giảm ô nhiễm môi trường chăn nuôi. Ảnh Vũ Sinh – TTXVN

Theo danh sách, nhóm 1 gồm 56 huyện nghèo thuộc 19 tỉnh thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP và các chính sách đặc thù quy định tại Tiểu dự án 1, Tiểu dự án 3, Tiểu dự án 4 thuộc Dự án 1 của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 2/9/2016.

Nhóm 2 gồm 29 huyện thuộc 18 tỉnh được xét bổ sung vào danh sách huyện nghèo giai đoạn 2018 - 2020. Những huyện này từ năm 2018 đến hết năm 2020, thực hiện các chính sách đặc thù quy định tại Tiểu dự án 1, Tiểu dự án 3, Tiểu dự án 4 thuộc Dự án 1 của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg với định mức hỗ trợ bằng 70% so với các huyện nghèo thuộc Nhóm 1 (theo quy định tại Quyết định số 48/2016/QĐ-TTgngày 31/10/2016).

Nhóm 3 gồm 8 huyện thuộc 6 tỉnh được công nhận thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020. Nhóm này thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP (trừ chính sách đầu tư và duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng) và các chính sách quy định tại Tiểu dự án 3, Tiểu dự án 4 thuộc Dự án 1 của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg đến hết năm 2020 với định mức hỗ trợ bằng 100% so với các huyện nghèo thuộc Nhóm 1.
TTXVN

Có thể bạn quan tâm