Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc năm 2015

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc năm 2015

Năm 2015, công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc tiếp tục có nhiều chuyển biến quan trọng. Hiệu quả công tác chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ thông tin đối ngoại ở các ban, bộ, ngành, địa phương được chú trọng nâng cao. Các hoạt động thông tin đối ngoại các ban, bộ, ngành, địa phương, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, các c ơ quan báo chí đối ngoại được tổ chức bài bản, đồng bộ hơn, ngày càng đi vào thực chất. Thông tin từ Việt Nam ra nước ngoài, thông tin bằng tiếng nước ngoài phát triển cả về số lượng và chất lượng. Công tác tuyên truyền các sự kiện trọng đại của đất nước; đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; các ho ạt động đối ng oại nổi bật của l ãnh đạo Đảng, Nhà nước; tuyên truyền hội nhập quốc tế… được quan tâm đặc biệt.

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao tặng Bằng khen cho 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Thông tin đối ngoại. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao tặng Bằng khen cho 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Thông tin đối ngoại. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN 

Công tác tuyên truyền về vấn đề Biển Đông, phân giới cắm mốc trên đất liền; định hướng dư luận và đấu tranh hiệu quả với các thông tin sai sự thật, luận điệ u xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch, góp phần tranh thủ sự đồng t ình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế, người Việt Nam ở nước ngoài đối với sự nghiệp đấu tranh giữ vững chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia, giữ gìn môi tr ường h òa bình, ổn định để phát triển đất nước. 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Công tác thông tin đối ngoại biểu dương nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị đ ã có nhiều cố gắng nỗ lực trong việc tăng cường hoạt động thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc, góp phần quan trọng tạo môi tr ường ổn định và điều kiện thuận lợi để bảo vệ và phát triển đất nước. 

Đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh, năm 2016 là năm tiến hành Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, là năm mở đầu của Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020; tình hình trong n ước sẽ c òn có nhiều khó khăn, thách thức; tình hình quốc tế, khu vực, tình hình Biển Đông dự báo tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Trong bối cảnh đó, công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc biên giới cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm trên c ơ sở quán triệt đường lối, quan điểm, chính sách đối ngoại của Việt Nam nêu trong các văn kiện của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; hoàn thiện công tác tổ chức, cơ chế chỉ đạo, phối hợp từ Trung ương tới địa phương; tiếp tục đổi mới, đa dạng h ình thức, ph ương thức tuyên truyền; tăng cường thông tin bằng tiếng nước ngoài; nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu chỉ đạo định hướng tuyên truyền, đấu tranh phản bác các thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền quan điểm, lập trường của Việt Nam trong việc giải quyết vấn đề Biển Đông bằng biện pháp h òa bình, trên c ơ sở luật pháp quốc tế; tuyên truyền quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước láng giềng, các nước lớn, đường lối đối ng oại h òa bình, độc lập, tự chủ của Việt Nam; tranh thủ nhiều h ơn nữa sự đồng t ình, ủng hộ của d ư luận quốc tế đối với Việt Nam trong việc bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. 

Tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đ ã tặng Bằng khen cho 25 tập thể và 18 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc trong năm 2015./. 


Có thể bạn quan tâm