Hoàn thiện Nghị định về lựa chọn nhà đầu tư trong tháng 3/2018


Đà Nẵng kêu gọi hơn 1.000 tỷ đồng để xây dựng cảng cá Thọ Quang.
Ảnh: Đinh Văn Nhiều-TTXVN

Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 30/2015/NĐ-CP về lựa chọn nhà đầu tư đã được các thành viên Chính phủ cho ý kiến. Đa số ý kiến tán thành với phương án đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tuy nhiên, Nghị định của Chính phủ cần bảo đảm nguyên tắc không trái quy định của luật, vì vậy, một số nội dung cần được nghiên cứu chỉnh sửa cho phù hợp như: Việc chỉ định nhà đầu tư; thời điểm tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất...

Để bảo đảm chất lượng của Nghị định, tháo gỡ vướng mắc trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức hợp tác công tư (PPP), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, thống nhất với các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Tư pháp về các nội dung còn ý kiến khác nhau, hoàn thiện dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3/2018.
TTXVN


Đề xuất