Hiệu quả chương trình 30a ở Tương Dương

Một góc thị trấn Hòa Bình

Nghề chăn nuôi lợn đã góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhiều hộ đồng bào ở xã Tam Thái

Sau hơn 5 năm triển khai Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo (gọi tắt là Chương trình 30a), huyện đã được đầu tư trên 770 tỷ đồng xây dựng trường học, trạm y tế, hệ thống cấp điện, nước sinh hoạt, đường giao thông đến các xã, bản vùng sâu, hỗ trợ đào tạo nghề, phát triển sản xuất...

Đường liên thôn, bản ở xã Thạch Giám đã được bê tông hóa

Tương Dương luôn quan tâm đến chất lượng giáo dục

Nhìn chung, các công trình được đầu tư xây dựng đều phát huy hiệu quả. Nhờ vậy, đời sống đồng bào các dân tộc trong huyện Tương Dương đang từng bước được cải thiện. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 71,3% năm 2010 xuống còn 45,38% năm 2014.
 
 


Đề xuất