Gò Quao nỗ lực xóa đói giảm nghèo


Cùng với phát triển kinh tế nhiều hoạt động văn hóa được thường xuyên tổ chức.

Nhà nước đầu tư vốn, nhân dân cùng làm nên hệ thống giao thông khá hoàn thiện.

Giờ vui chơi của học sinh trường tiểu học Định Hòa 2, xã Định Hòa.

Huyện đã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn, thông qua hỗ trợ kịp thời giống cây trồng, vật nuôi; đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi cho nông dân; nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả; nâng cao hiệu quả đào tạo nghề cho đồng bào.

Làm đường giao thông ở ấp Hòa Út, xã Định Hòa

Trồng nấm mở ra hướng làm ăn mới cho đồng bào trong huyện Gò Quao

Được mùa dứa (Trái Thơm) ở xã Vĩnh Phước

Lồng ghép nhiều nguồn vốn, huyện tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, giao thông nông thôn, các công trình phúc lợi xã hội, hỗ trợ vay vốn sản xuất, xóa nhà tạm cho hộ nghèo là đồng bào Khmer, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, y tế.

Huyện Gò Quao đã đầu tư kiên cố hóa nhiều trường học phục vụ con em đồng bào Khmer

Cây hẹ là một trong những cây trồng phát triển mạnh ở Gò Quao.

Nuôi bò lai giúp gia đình ông Thanh Bình, xã Thủy Liễu nâng cao thu nhập.

Nhờ vậy, tỷ lệ hộ nghèo ở Gò Quao đến thời điểm này chỉ còn khoảng 14%, giảm mạnh so với trước, số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia, nước sinh hoạt hợp vệ sinh ngày càng tăng.

Đề xuất