Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì họp Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì họp Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo phát huy tinh thần trách nhiệm cao, tích cực tham gia đóng góp ý kiến đối với Quy chế làm việc nhiệm kỳ 2016 - 2021, về những nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2016 - 2020. Chủ tịch nước mong muốn Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiếp tục phát huy kết quả thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp của Ban Chỉ đạo các nhiệm kỳ trước đây; đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược cải cách tư pháp theo đúng chủ trương, đường lối do Đại hội lần thứ XII của Đảng đã đề ra và các văn bản chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. 

Sáng 17/9/2016, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương chủ trì và phát biểu khai mạc Phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
Sáng 17/9/2016, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương chủ trì và phát biểu khai mạc Phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Tại phiên họp, với tinh thần trách nhiệm cao, các thành viên Ban Chỉ đạo đã phát biểu nhiều ý kiến về các nội dung cụ thể của dự thảo Quy chế làm việc nhiệm kỳ 2016 - 2021 và những nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2016 - 2020. Về cơ bản, các ý kiến đều đồng tình với dự thảo Quy chế làm việc, một số ý kiến đề nghị cân nhắc, sửa đổi, bổ sung một số nội dung cụ thể. 

Kết luận phiên họp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị, về việc thực hiện Quy chế làm việc, các thành viên Ban Chỉ đạo tích cực chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc chuẩn bị các đề án, báo cáo trình Ban Chỉ đạo, việc triển khai tổ chức thực hiện tại cơ quan, tổ chức được phân công phụ trách; đề xuất, kiến nghị với Ban Chỉ đạo và cơ quan có thẩm quyền xem xét, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định chủ trương, định hướng về cơ chế, chính sách, giải pháp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cải cách tư pháp. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang với các thành viên của Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
Chủ tịch nước Trần Đại Quang với các thành viên của Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN 

Căn cứ những nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị, định kỳ 6 tháng, hằng năm Ban Chỉ đạo có sơ kết, tổng kết và đề ra các nhiệm vụ cần triển khai thực hiện trong các năm tiếp theo. Các thành viên Ban Chỉ đạo bám sát những nhiệm vụ trọng tâm để triển khai cơ chế giám sát, hợp tác quốc tế, bảo đảm cơ sở vật chất, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong hoạt động cải cách tư pháp. 
 

Có thể bạn quan tâm