Bộ Y tế hướng dẫn tạm thời việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến dịch COVID-19

Bộ Y tế hướng dẫn tạm thời việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến dịch COVID-19
Bộ Y tế cho biết, thực hiện Luật bảo hiểm y tế, Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính phủ về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế hướng dẫn tạm thời việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với người có thẻ bảo hiểm y tế trong thời gian cách ly y tế tập trung và một số trường hợp khác trong thời gian dịch bệnh do SARS-CoV-2.

Đối tượng cách ly y tế tập trung tại cơ sở khám chữa bệnh do SARS-CoV-2, bao gồm: Người mắc bệnh dịch, người bị nghi ngờ mắc bệnh dịch, người mang mầm bệnh dịch, người tiếp xúc với tác nhân gây bệnh dịch COVID-19; người đang cách ly y tế tại nhà, cách ly y tế tại cửa khẩu nhưng có dấu hiệu tiến triển thành bệnh dịch COVID-19.

Thanh toán chi phí khám chữa bệnh đối với người có thẻ bảo hiểm y tế đang trong thời gian cách ly y tế tập trung do bệnh dịch COVID-19 phải khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh.

Ngân sách nhà nước chi trả gồm chi phí khám chữa bệnh do SARS-CoV-2, bao gồm tiền khám bệnh, tiền giường, dịch vụ kỹ thuật, thuốc, máu, dịch truyền… theo hướng dẫn của Bộ Y tế; phần cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh đối với các bệnh khác của người có thẻ bảo hiểm y tế; chi phí khám chữa bệnh ngoài phạm vi chi trả của quỹ bảo hiểm y tế; chi phí thực hiện cách ly y tế.

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán phần chi phí khám chữa các bệnh khác trong phạm vi được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế như đối với trường hợp đi khám chữa bệnh đúng tuyến, trừ chi phí do ngân sách nhà nước chi trả nêu trên. Thanh toán chi phí khám chữa bệnh đối với người có thẻ bảo hiểm y tế đang điều trị tại cơ sở khám chữa bệnh (không phải là điều trị bệnh do SARS-CoV-2), nhưng phải cách ly y tế do bộ phận, khoa, phòng, khu điều trị hoặc toàn bộ cơ sở khám chữa bệnh phải cách ly y tế...

Chi phí khám chữa bệnh trước ngày cơ sở khám chữa bệnh phải cách ly y tế do quỹ bảo hiểm y tế và người có thẻ bảo hiểm y tế thanh toán theo quy định hiện hành về bảo hiểm y tế.

Chi phí khám chữa bệnh từ ngày cơ sở khám chữa bệnh phải cách ly y tế thực hiện thanh toán như sau:

Ngân sách nhà nước chi trả chi phí khám chữa bệnh đối với bệnh do SARS-CoV-2 (nếu có), bao gồm tiền khám bệnh, tiền giường, tiền dịch vụ kỹ thuật, thuốc, máu, dịch truyền…. theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Phần cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với các bệnh khác của người có thẻ bảo hiểm y tế; chi phí khám chữa bệnh ngoài phạm vi chi trả của quỹ bảo hiểm y tế; chi phí thực hiện cách ly y tế.

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán phần chi phí khám chữa các bệnh khác trong phạm vi được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế như đối với trường hợp đi khám chữa bệnh đúng tuyến cho đến ngày khỏi bệnh được tổng kết bệnh án ra viện, trừ chi phí do ngân sách nhà nước chi trả quy định tại tiết a điểm này.

Trường hợp cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế phải cách ly y tế theo quyết định của cấp có thẩm quyền hoặc được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ khám chữa bệnh cho người nghi nhiễm, nhiễm SARS-CoV-2, Sở Y tế phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố hướng dẫn người đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại cơ sở khám chữa bệnh đó đến khám chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế khác trên địa bàn tỉnh, thành phố; hướng dẫn cơ sở khám chữa bệnh chuyển tuyến khám chữa bệnh phù hợp với tình hình dịch bệnh.

Bộ Y tế nêu rõ các trường hợp xác định là khám chữa bệnh đúng tuyến:

Đối với người bệnh đã được cơ sở khám chữa bệnh kê đơn, cấp thuốc (thuốc chống thải ghép, thuốc điều trị ung thư ….), điều trị và đã cấp Giấy hẹn khám lại (gọi tắt là cơ sở khám chữa bệnh đã cấp Giấy hẹn khám lại) nhưng do dịch bệnh, người bệnh không đến khám lại được hoặc không được đến khám, đồng thời các cơ sở khám chữa bệnh khác không có các thuốc này để cấp cho người bệnh.

Cơ sở khám chữa bệnh đã cấp Giấy hẹn khám lại hướng dẫn điều trị và chuyển thuốc hoặc phối hợp với Công ty dược để chuyển thuốc về cơ sở khám chữa bệnh nơi người bệnh đang cách ly y tế hoặc cơ sở khám chữa bệnh khác để cấp thuốc phù hợp với điều kiện dịch bệnh; thông tin và hướng dẫn người bệnh lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh phù hợp để được cấp thuốc, điều trị.

Người bệnh được sử dụng Giấy hẹn khám lại của cơ sở khám chữa bệnh đã cấp Giấy hẹn khám lại để đến cơ sở khám chữa bệnh khác để được kê đơn, cấp thuốc, điều trị.

Cơ sở khám chữa bệnh thực hiện khám, cấp thuốc, điều trị cho người bệnh có trách nhiệm lập, lưu trữ hồ sơ cấp thuốc theo quy định, tổng hợp gửi cho cơ quan bảo hiểm y tế đã ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ sở khám chữa bệnh; chuyển dữ liệu điện tử lên hệ thống giám định bảo hiểm y tế theo quy định.

Bộ Y tế lưu ý, cơ sở khám chữa bệnh thống nhất với cơ quan bảo hiểm xã hội nơi ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trước khi thực hiện để bảo đảm việc trích chuyển dữ liệu điện tử.

Cơ quan bảo hiểm xã hội tiếp nhận dữ liệu, tổng hợp; thanh toán chi phí khám chữa bệnh cho cơ sở khám chữa bệnh thực hiện khám chữa bệnh theo quy định hiện hành, trừ chi phí thuốc nhận từ cơ sở khám chữa bệnh khác; thanh toán chi phí thuốc cho cơ sở khám chữa bệnh đã chuyển thuốc.

Đối với người bệnh đã được cơ sở khám chữa bệnh kê đơn, cấp thuốc (thuốc điều trị huyết áp, đái tháo đường ….), điều trị và có hẹn người bệnh khám lại (gọi tắt là cơ sở khám chữa bệnh đã cấp Giấy hẹn khám lại), điều trị nhưng do dịch bệnh, người bệnh không đến khám lại được, nhưng các cơ sở khác đủ điều kiện kê đơn và có thuốc để cấp thuốc, điều trị cho người bệnh. Cơ sở khám chữa bệnh đã cấp Giấy hẹn khám lại thông tin và hướng dẫn người bệnh lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh khác phù hợp để cấp thuốc, điều trị cho người bệnh.

Người bệnh được sử dụng Giấy hẹn khám lại của cơ sở khám chữa bệnh đã cấp Giấy hẹn khám lại, đến cơ sở khám chữa bệnh khác để được kê đơn, cấp thuốc, điều trị.

Cơ sở khám chữa bệnh thực hiện khám, cấp thuốc, điều trị cho người bệnh có trách nhiệm lập, lưu trữ hồ sơ khám, cấp thuốc, điều trị theo quy định, tổng hợp chi phí gửi cơ quan bảo hiểm y tế đã ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ cơ sở khám chữa bệnh. Trường hợp không có hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thì gửi cơ quan bảo hiểm xã hội trên địa bàn; chuyển dữ liệu điện tử lên hệ thống giám định bảo hiểm y tế theo quy định. Cơ sở khám chữa bệnh thống nhất với cơ quan bảo hiểm xã hội nơi ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trước khi thực hiện để bảo đảm việc trích chuyển dữ liệu điện tử.

Trạm y tế cấp xã cấp thuốc cho người bệnh, kể cả trường hợp cấp thuốc tại nhà có trách nhiệm lập, lưu trữ hồ sơ cấp thuốc theo quy định, tổng hợp chi phí gửi cơ sở khám chữa bệnh đã ký hợp đồng với cơ quan bảo hiểm xã hội để tổ chức khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế cấp xã đó.

Cơ sở khám chữa bệnh đã ký hợp đồng với cơ quan bảo hiểm xã hội để tổ chức khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế cấp xã, tổng hợp chi phí gửi cơ quan bảo hiểm xã hội.

Cơ quan bảo hiểm xã hội tổng hợp và thanh toán chi phí khám chữa bệnh cho cơ sở khám chữa bệnh theo quy định hiện hành, chi phí này được tính vào chi phí phát sinh của cơ sở khám chữa bệnh.

Người bệnh được sử dụng Giấy hẹn khám lại của cơ sở khám chữa bệnh nơi người bệnh được hẹn khám lại để đến các cơ sở khám chữa bệnh khác phù hợp để được khám, cấp thuốc, điều trị theo lịch hẹn.

Sở Y tế phối hợp với bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố hướng dẫn người bệnh đến khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh, thành phố phù hợp với tình hình dịch bệnh.

Sử dụng Giấy hẹn khám lại trong thời gian công bố dịch của cấp có thẩm quyền hoặc cơ sở y tế phải cách ly y tế hoặc người bệnh phải cách ly y tế: Người có thẻ bảo hiểm y tế có Giấy hẹn khám lại được đến khám lại không phụ thuộc thời gian hẹn khám lại ghi trên Giấy hẹn khám lại.

Trường hợp này hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế của cơ quan bảo hiểm xã hội không bắt lỗi trường thông tin ngày hẹn khám lại.

Việc kê đơn thuốc điều trị trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19: Bác sỹ, y sĩ kê đơn thuốc căn cứ vào tình trạng người bệnh để có thể kê số lượng thuốc sử dụng trong đơn cho người bệnh là người cao tuổi, người mắc bệnh cần điều trị dài ngày tối đa không quá 3 tháng.

Cơ sở khám chữa bệnh phải cung cấp số điện thoại của cơ sở khám chữa bệnh cho người bệnh để liên hệ khi cần thiết.

Việc dự trù thuốc điều trị trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19: Cơ sở khám chữa bệnh căn cứ vào số lượng người bệnh đến khám và điều trị tại cơ sở để mua sắm, dự trữ thuốc (lưu ý các thuốc điều trị chuyên khoa tim mạch, đái tháo đường, huyết áp, ….).

Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám chữa bệnh được cơ sở y tế kết luận không phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung, được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám chữa bệnh theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.
P.V

Có thể bạn quan tâm