Thành lập Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập Đề án “Bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết dân tộc thiểu số trong hoạt động văn hóa”

Theo đó, Ban Soạn thảo Đề án “Bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết dân tộc thiểu số trong hoạt động văn hóa” gồm 16 thành viên, do Thứ trưởng Bộ VHTTDL Huỳnh Vĩnh Ái làm Trưởng ban; Bà Nguyễn Thị Hải Nhung, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc - Phó Trưởng ban thường trực; Ông Nguyễn Thái Bình, Chánh Văn phòng Bộ và Ông Hoàng Minh Thái, Vụ trưởng Vụ Pháp chế là Phó Trưởng ban; cùng 13 Ủy viên.

Tổ Biên tập gồm 17 thành viên, do Bà Nguyễn Thị Hải Nhung, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, làm Tổ trưởng; Ông Trần Mạnh Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc - Phó Tổ trưởng thường trực; cùng 15 Ủy viên.
 

Ban Soạn thảo có nhiệm vụ tổ chức, chỉ đạo, việc xây dựng Đề án “Bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết các dân tộc thiểu số Việt Nam trong hoạt động văn hóa” đảm bảo đúng kế hoạch, tiến độ, mục đính, yêu cầu, quy trình và thủ tục theo quy định hiện hành.

Tổ Biên tập có nhiệm vụ triển khai các công việc liên quan đến xây dựng Đề án “Bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết các dân tộc thiểu số Việt Nam trong hoạt động văn hóa” theo sự phân công, chỉ đạo của Ban Soạn thảo.

Tổ trưởng Tổ Biên tập Đề án có nhiệm vụ tổ chức, điều hành chung và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Tổ Biên tập. Thành viên Tổ Biên tập Đề án có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được phân công, phối hợp hoàn thành tốt nội dung xây dựng Đề án.
Theo langvietonline.vn
 

Đề xuất