Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng

Theo Nghị quyết, các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Cát Tiên được sắp xếp như sau: Nhập toàn bộ 15,84 km2 diện tích tự nhiên và 1.293 người của xã Mỹ Lâm vào xã Nam Ninh. Sau khi nhập, xã Nam Ninh có 36,27 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 3.586 người. Xã Nam Ninh giáp các xã Gia Viễn, Quảng Ngãi, Tiên Hoàng, thị trấn Cát Tiên và huyện Đạ Tẻh.

Nhập toàn bộ 14,00 km2 diện tích tự nhiên và 1.442 người của xã Tư Nghĩa vào xã Quảng Ngãi. Sau khi nhập, xã Quảng Ngãi có 21,48 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 3.181 người. Xã Quảng Ngãi giáp xã Nam Ninh, thị trấn Cát Tiên; huyện Đạ Tẻh và tỉnh Đồng Nai.

Sau khi sắp xếp, huyện Cát Tiên có 09 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 07 xã và 02 thị trấn.

Các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Đạ Tẻh được sắp xếp như sau: Toàn bộ 4,41 km2 diện tích tự nhiên và 1.736 người dân của xã Hà Đông được nhập vào xã Mỹ Đức. Sau khi nhập, xã Mỹ Đức có 108,51 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 5.728 người. Xã Mỹ Đức giáp xã Quảng Trị, xã Quốc Oai, thị trấn Đạ Tẻh và huyện Bảo Lâm.

Nhập toàn bộ 23,38 km2 diện tích tự nhiên và 2.009 người của xã Hương Lâm vào xã Đạ Lây. Sau khi nhập, xã Đạ Lây có 52,01 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 5.282 người. Xã Đạ Lây giáp xã An Nhơn; huyện Cát Tiên và tỉnh Đồng Nai. Sau khi sắp xếp, huyện Đạ Tẻh có 09 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 08 xã và 01 thị trấn.

Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Đạ Huoai như sau: Nhập toàn bộ 85,09 km2 diện tích tự nhiên và 1.106 người của xã Đạ M’ri vào thị trấn Đạ M’ri. Sau khi nhập, thị trấn Đạ M’ri có 126,46 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 5.708 người. Thị trấn Đạ M’ri giáp các xã Đạ Ploa, Hà Lâm, Phước Lộc; huyện Bảo Lâm, huyện Đạ Tẻh và thành phố Bảo Lộc.

Sau khi sắp xếp, huyện Đạ Huoai có 09 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 07 xã và 02 thị trấn.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2020. Kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực thi hành, tỉnh Lâm Đồng có 12 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 10 huyện và 02 thành phố; 142 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 111 xã, 18 phường và 13 thị trấn.
 
TTXVN

Đề xuất