Phê duyệt Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ

Mục tiêu của Đề án là đảm bảo môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các doanh nghiệp kinh doanh theo mô hình kinh tế chia sẻ và kinh tế truyền thống; đảm bảo quyền lợi, trách nhiệm, lợi ích hợp pháp của các bên tham gia mô hình kinh tế chia sẻ bao gồm người cung cấp dịch vụ, người sử dụng dịch vụ, doanh nghiệp cung cấp nền tảng; đồng thời khuyến khích đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ số và phát triển nền kinh tế số.

Quan điểm của Đề án là ủng hộ, thích ứng với xu thế phát triển mới của mô hình kinh tế chia sẻ trong điều kiện phát triển rất nhanh của công nghệ số trên thế giới; không cần thiết phải có các chính sách riêng biệt cho hình thức kinh doanh theo mô hình kinh tế chia sẻ do kinh tế chia sẻ không phải là một bộ phận tách rời hoặc một thành phần kinh tế riêng trong nền kinh tế. Bên cạnh đó, quản lý Nhà nước cần đảm bảo cho các hoạt động kinh tế hợp pháp được phát triển trong đó có các hoạt động kinh tế chia sẻ; thay đổi tư duy, cách thức quản lý Nhà nước cho phù hợp với xu thế phát triển của nền kinh tế số và cách mạng công nghiệp 4.0; đồng thời nâng cao nhận thức, năng lực của doanh nghiệp, địa phương, người dân về mô hình kinh tế chia sẻ. Thông qua việc thực hiện, Đề án sẽ tạo lập một môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các doanh nghiệp hoạt động kinh tế chia sẻ và doanh nghiệp kinh doanh truyền thống; giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài theo hướng tạo điều kiện, hỗ trợ doanh nghiệp truyền thống chuyển đổi hình thức kinh doanh; thực hiện cơ chế thử nghiệm chính sách mới cho việc triển khai, ứng dụng các công nghệ mới trong mô hình kinh tế chia sẻ...

Theo Quyết định, định hướng giải pháp quản lý Nhà nước nhằm thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ gồm: Nhóm các giải pháp thực hiện quyền và trách nhiệm của người cung cấp dịch vụ trong kinh tế chia sẻ; nhóm giải pháp thực hiện quyền và trách nhiệm của người sử dụng dịch vụ trong kinh tế chia sẻ; nhóm giải pháp thực hiện quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp công nghệ/doanh nghiệp cung cấp nền tảng trong kinh tế chia sẻ; nhóm giải pháp đối với Nhà nước nhằm xây dựng và phát triển hệ sinh thái cho kinh doanh, đầu tư theo mô hình kinh tế chia sẻ.

Quyết định nêu rõ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối điều phối theo dõi và phối hợp giữa các bộ, ngành trong việc sửa đổi, hoàn thiện, bổ sung hệ thống pháp luật, chính sách hiện hành cho phù hợp với yêu cầu quản lý các hoạt động của kinh tế chia sẻ; chủ trì phối hợp với các bộ chuyên ngành rà soát các điều kiện kinh doanh theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện để các loại hình kinh doanh truyền thống và kinh tế chia sẻ hoạt động bình đẳng; xây dựng báo cáo đánh giá tác động của một số loại hình kinh tế chia sẻ chính tới nền kinh tế...

Bộ Tài chính triển khai ứng dụng công nghệ mới của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trong lĩnh vực thuế; ban hành, hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và quản lý thuế phù hợp với hoạt động của kinh tế chia sẻ.

Bộ Giao thông Vận tải rà soát, bãi bỏ các quy định điều kiện kinh doanh không phù hợp đối với lĩnh vực kinh doanh vận tải truyền thống, bổ sung một số điều kiện cần thiết đối với loại hình dịch vụ kinh tế chia sẻ; hướng dẫn triển khai các quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Bộ Công Thương nghiên cứu, xây dựng chính sách phát triển các mô hình kinh tế chia sẻ thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng bền vững; nghiên cứu, đề xuất, xây dựng chính sách phát triển thương mại điện tử cho giai đoạn 2021 - 2025 theo hướng tạo điều kiện, khuyến khích các hoạt động thương mại điện tử ứng dụng mô hình kinh tế chia sẻ.

Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu các nội dung liên quan đến dịch vụ công nghệ thông tin xuyên biên giới để đề xuất trong quá trình đàm phán các cam kết hội nhập, đồng thời bổ sung các văn bản liên quan đến công nghệ thông tin trong quá trình sửa đổi thời gian tới. Ngân hàng Nhà nước xây dựng quy định các giao dịch thanh toán xuyên biên giới thông qua cổng thanh toán do Ngân hàng Nhà nước cấp phép. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu pháp luật liên quan về dịch vụ chia sẻ phòng ở, mô hình kết hợp căn hộ - khách sạn.

Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát hệ thống pháp luật và các vấn đề liên quan đến quản lý Nhà nước về khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo có liên quan đến kinh tế chia sẻ. Bộ Tư pháp phối hợp với các bộ, ngành làm rõ bản chất hoạt động kinh tế chia sẻ thuộc về lĩnh vực dân sự hoặc lĩnh vực chuyên ngành...

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 12/8/2019.
TTXVN
 

Đề xuất