Nghị quyết về bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia và bố trí vốn các dự án quan trọng quốc gia

Trong 2 ngày 7 – 8/11/2019, thực hiện Nghị định số 116/NĐ-CP ngày 18/6/2016 của Chính phủ, Cục Dự trữ Nhà nước Nam Tây Nguyên phối hợp với các đơn vị cấp phát gạo trong học kỳ 1 năm học 2019 – 2020 cho học sinh vùng khó khăn tỉnh Đắk Lắk. 13.065 học sinh vùng khó khăn tỉnh Đắk Lắk được cấp phát 763.755 kg gạo. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN

Nghị quyết Bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia

Theo đó, bổ sung 265 tỷ đồng cho Bộ Tài chính từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2019 để mua bù 24.840 tấn gạo đã xuất cấp cứu trợ, viện trợ từ ngày 1/6/2018 đến ngày 31/5/2019.

Đồng thời, Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành hữu quan triển khai thực hiện Nghị quyết và quản lý, sử dụng nguồn vốn đúng pháp luật, đúng mục đích, đạt hiệu quả cao. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/10/2019. Ủy ban Tài chính, Ngân sách, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội theo chức năng, nhiệm vụ giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết về phương án phân bổ 10.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 797/NQ-UBTVQH14 về phương án phân bổ 10.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, phân bổ 5.931 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 cho các dự án. Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo các địa phương liên quan hoàn thiện thủ tục đầu tư, giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 cho các dự án bảo đảm đúng quy định của Luật Đầu tư công.

Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 8 đối với số 4.069 tỷ đồng còn lại, hòa chung để thực hiện theo Nghị quyết số 84/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24/10/2019. Ủy ban Tài chính - Ngân sách, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban khác của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật giám sát, kiểm toán, thanh tra việc thực hiện Nghị quyết này.
 
Trương Thị Diệp

Đề xuất