Lan tỏa sâu rộng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa​"

Trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố cho cá nhân, tập thể đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào. Ảnh: Thu Hương - TTXVN
Trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố cho cá nhân, tập thể đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào. Ảnh: Thu Hương - TTXVN

Ngày 31/3, UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2020. 

Lan tỏa sâu rộng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa​" ảnh 1Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Thu Hương - TTXVN

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan khẳng định, sau 20 năm triển khai, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã có bước phát triển nhất định, chất lượng các danh hiệu văn hóa được nâng cao.

Phong trào đã gắn kết được với nhiều cuộc vận động và chương trình hành động cách mạng, đã phát huy vai trò tự quản của người dân gắn với vai trò chỉ đạo, tổ chức hoạt động của các cấp ủy Đảng, chính quyền và Đoàn thể các cấp.

Qua đó không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống và làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của người dân trên địa bàn. Các nền tảng giá trị đạo đức được quan tâm gìn giữ, các quy tắc ứng xử văn hóa được hình thành, từng bước đẩy lùi các tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trên địa bàn dân cư.

Lan tỏa sâu rộng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa​" ảnh 2Trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho cá nhân, tập thể đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào. Ảnh: Thu Hương - TTXVN

Bên cạnh đó, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã tạo tiền đề và tạo điều kiện cho việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền dân chủ trực tiếp của nhân dân bằng hình thức tự quản ở cộng đồng.

Tình làng nghĩa xóm ngày càng phát huy tinh thần tương thân tương trợ giúp nhau phát triển kinh tế, nâng chuẩn hộ nghèo, cận nghèo bền vững, góp phần nâng cao chất lượng khu phố, ấp văn hóa.

Để phong trào ngày càng đi vào thực chất, Phó Chủ tịch UBND Thành phố cho rằng, mỗi cấp ủy Đảng, chính quyền cần lãnh đạo, chỉ đạo, vận dụng nhuần nhuyễn, sáng tạo các chỉ đạo vào xây dựng đời sống văn hóa; phát huy vai trò chủ động sáng tạo của các chủ thể văn hóa.

Bên cạnh đó, các địa phương cần thu hút các nguồn lực xã hội hóa vào phát triển; coi trọng hơn công tác gia đình, coi yếu tố gia đình là hạt nhân, nền tảng trong xây dựng văn hóa cơ sở.

Lan tỏa sâu rộng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa​" ảnh 3Trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố cho cá nhân, tập thể đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào. Ảnh: Thu Hương - TTXVN

Theo ông Võ Văn Hoan, Thành phố Hồ Chí Minh luôn xác định việc triển khai thực hiện và phát triển phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng gắn với sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người thành phố.
 
Trước những thách thức đặt ra trong giai đoạn hiện nay, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, cần xây dựng văn hóa và con người thành phố phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học, đồng thời mang nét đặc trưng của văn hóa Nam Bộ, Thành phố Hồ Chí Minh. Hoàn thiện các chuẩn mực giá trị văn hóa và con người thành phố, tạo môi trường và điều kiện để con người phát triển toàn diện.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Võ Văn Hoan đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể từ thành phố đến quận, huyện tiếp tục triển khai và xây dựng các giải pháp cụ thể nâng chất lượng của các phong trào như “Người tốt, việc tốt”, “Xây dựng nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị”, phong trào “Vì an ninh Tổ quốc”, phong trào thể thao quần chúng, chương trình mục tiêu 3 giảm… gắn với việc xây dựng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Bên cạnh đó, cần hướng đến xây dựng lối sống văn hóa cho từng người dân, nếp sống văn minh đô thị cho từng cộng đồng dân cư với nhiều hình thức, nội dung phong phú và đa dạng; xây dựng các chuẩn mực giá trị làm cơ sở để tuyên truyền và triển khai hiệu quả văn hóa ứng xử trong cộng đồng.
 
Qua 20 năm triển khai, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã tác động mạnh mẽ, sâu rộng đến các lĩnh vực kinh tế - xã hội, thực sự phát huy vai trò tự quản của cộng đồng.

Phong trào đã góp phần huy động mọi nguồn lực của xã hội trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đời sống tinh thần phong phú ở cơ sở. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao từng bước được đầu tư xây dựng, nâng cấp, góp phần đưa phong trào thể dục thể thao quần chúng phát triển mạnh mẽ.

Đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh có 17 Trung tâm Văn hóa cấp quận - huyện, 17 Trung tâm Thể dục Thể thao, 7 Trung tâm Văn hóa - Thể thao; 24/24 quận, huyện đều có Nhà thiếu nhi.

Toàn thành phố có 20.788.697 lượt hộ gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 23.967 lượt khu phố - ấp được công nhận danh hiệu “Khu phố - Ấp văn hoá”; 1.657 lượt phường, xã, thị trấn đạt danh hiệu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Xã đạt chuẩn văn hóa – văn minh đô thị” và “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”…

Bên cạnh đó, Thành phố đã hỗ trợ vốn vay quỹ “Xóa đói giảm nghèo” cho hơn 1.000.000 lượt hộ dân; tổ chức đào tạo nghề cho khoảng 196.437 lượt lao động; thực hiện miễn giảm học phí cho khoảng 427.244 lượt học sinh; hỗ trợ 2.257 hộ nghèo sử dụng xe 3-4 bánh tự thể chuyển đổi nghề khách để sinh sống đồng thời hỗ trợ xây dựng 26.610 căn nhà tình thương, sửa chữa chống dột 14.169 căn nhà...

Lan tỏa sâu rộng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa​" ảnh 4Trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho cá nhân, tập thể đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào. Ảnh: Thu Hương - TTXVN

Dịp này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen cho một cá nhân, một hộ gia đình. UBND Thành phố Hồ Chí Minh trao Bằng khen 97 tập thể, 24 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2020./.

Thu Hương

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm