Lâm Đồng sắp xếp tổ chức bộ máy chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả ở cấp cơ sở

Bản đồ Hành chính tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: bandohanhchinh.wordpress.com

Theo tờ trình 5294/TTr – UBND ngày 21/8/2019, Đề án trên có nội dung sau khi sáp nhập, Lâm Ðồng sẽ giảm được 5 xã, từ 147 xã, phường, thị trấn hiện nay xuống còn 142 xã, phường, thị trấn. Theo đó, tại huyện Cát Tiên, xã Mỹ Lâm sẽ được sáp nhập vào xã Nam Ninh; xã Tư Nghĩa được sáp nhập vào xã Quảng Ngãi. Cả 2 xã này căn cứ theo các tiêu chí xếp hạng chưa đạt chuẩn về diện tích và quy mô dân số theo quy định. Tại huyện Đạ Huoai, xã Đạ M’ri có diện tích tự nhiên tương đối rộng nhưng quy mô dân số chưa đạt chuẩn, thuộc diện khuyến khích sắp xếp, được sáp nhập vào thị trấn Đạ M’ri. Tại huyện Đạ Tẻh, xã Hà Đông, được sáp nhập vào xã Mỹ Đức; xã Hương Lâm được sáp nhập vào xã Đạ Lây cũng do không đảm bảo các tiêu chí về diện tích và dân số.

Điểm thuận lợi là các xã được sáp nhập nói trên hầu hết nằm liền kề nhau, khá tương đồng về kinh tế - xã hội. Sau khi hoàn tất việc sáp nhập 5 xã trên, tỉnh Lâm Đồng cũng sẽ giảm 115 biên chế hành chính; đồng thời giảm 105 người hoạt động không chuyên trách ở 5 xã này. Việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn giai đoạn 2019 - 2021 nhằm sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả ở cấp cơ sở.

Theo yêu cầu của UBND tỉnh Lâm Đồng, việc sáp nhập sẽ được hoàn thành trong năm 2019. Các đơn vị chức năng của tỉnh phối hợp cùng các huyện trên kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách tại các đơn vị này, đồng thời giải quyết chế độ chính sách dôi dư tại các xã sáp nhập. Năm 2020, Lâm Đồng sẽ tổ chức Đại hội Đảng bộ; tiếp đến năm 2021, tổ chức bầu cử, kiện toàn tổ chức HĐND và UBND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 tại các xã mới hình thành sau khi sáp nhập.

Đặc biệt, tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu UBND các huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên tổ chức tuyên truyền, phổ biến để người dân, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn hiểu rõ về chủ trương của Nhà nước trong sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn, nhằm tạo sự đồng thuận của người dân trong quá trình thực hiện.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, ông Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Việc thông qua các tờ trình, đặc biệt là Đề án sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã là cơ sở để Lâm Đồng từng bước tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương; đồng thời đề nghị các địa phương, ngành liên quan tăng cường phối hợp, sớm hoàn chỉnh thủ tục để Đề án này triển khai trong thời gian sớm nhất.
Đặng Tuấn

Đề xuất